Наукові публікації:

 

СПИСОК

НАУКОВИХ ПРАЦЬ БАНАДИГИ НАТАЛІЇ ВАСИЛІВНИ

1 Реабилитация детей с хроническими заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки

Печ Восьмой сьезд детских врачей УССР:Тез.докл.,Тернополь,15-17 сентября 1987.г.

Тернополь.- С.44. 1 В.Ф. Лобода,Н.В. Табака (Банадига)

2 Состояние биологических мембран у детей с гастродуоденальной патологией Печ Студенческая научная конференция «Актуальные проблемы педиатрии»: Тез.докл., Донецк, 14-16 апреля 1988.- С.2-3. 2 Н.В.Табака (Банадига)

3 Перебіг ревматизму у дітей на сучасному етапі др. Нові методи діагностики, лікування і профілактики серцево-судинних захворювань. -Тези обл. наук. конф., 30 травня 1991 р. , м. Тернопіль.-С. 73-75. 1 В.Ф.Лобода,І.І.Шостак,С.С.Дорога ,Н.В.Табака (Банадига)

4 Стан серцево-судинної системи при бронхіальній астмі в дитячому віці др. Нові методи діагностики, лікування і профілактики серцево-судинних захворювань. -Тези обл. наук. конф.,30 травня 1991 р. , м. Тернопіль. -С. 9-10. 1

5 Особенности иммуногенеза при бронхиальной астме у детей печ. Физиология и патология перекисного окисления липидов, гемостаза и иммуногенеза: Тезисы УП Всесоюзной конференции молодых ученых. -1991 г., Полтава. – С. 7. 1

6 Застосування ентеросорбції в комплексному лікуванні бронхіальної астми у дітей др. Тези наук.конф. «Антиокси-данти   і сорбенти в медицині».- Тернопіль, 7- травня 1992 року. – С. 62 1 І.С.Сміян,

Н.В.Банадига

7 Корекція порушень гідролітичної та адсорбційної функції тонкого кишківника у дітей з бронхіальною астмою др. «Актуальні проблеми дитячої гастроентерології»:Тези наук.-практ.конф. України, 27-28 жовтня 1992 р.  Тернопіль -С. 5. 1 Н.В.Банадига, Р.М.Сабала

8 Функціональний стан печінки у дітей з бронхіальною астмою др. Тези наук.конф. «Актуальні проблеми дитячої гастроентерології» . - Тернопіль 27-28 жовтня 1992 р.  - С.63. 1 І.С. Сміян, Н.В.Банадига,

9 Застосування ентеросорбентів в комплексній терапії бронхіальної астми у дітей др. Інформаційний лист. – Київ, 1992 . - 2 с. 2 І.С. Сміян, .В.Банадига,

10 Вплив циркулюючих імунних комплексів на перебіг бронхіальної астми у дітей др. др. Практичні аспекти медичної імунології. – Тернопіль, 3 червня 1993. – С. 10-11. 2

11 Комплексний підхід до проведення корекції імунологічних порушень у дітей з бронхіальною астмою др. Тези наук. конф. «Практичні аспекти медичної імунології». – Тернопіль 3 червеня 1993. – С. 99-101. 2 І.С. Сміян, В.Банадига,Г.О.Самборська

12 Рівень середньо молекулярних пептидів при бронхіальній астмі у дітей др. 36 підсумкова студ.конф.за участю молодих вчених, Тернопіль, 21-22 квітня 1993. – С. 10-11. 1

13 Структура бронхолегеневої патології у дітей на фоні зміненого екологічного оточення др. ІХ з»їзд дитячих лікарів України: 19-21 жовтня 1993.- С. 76 1 Н.В.Банадига,Г.О.СамборськаІ.В.Кінах, Н.Р.Чорноус

14 Активність перекисного окислення ліпідів у дітей з бронхіальною астмою др. Физиология и патология ПОЛ, гемостаза и иммуногенеза:Тез.докл., Полтава, 1993. – С. 6. 1

15 Клінічне значення та корекція синдрому ендогенної інтоксикації при бронхіальній астмі др. Автореферат дис…. канд.мед.наук. – Київ, 1993. – 22 с. 22

16 Формування ендогенної інтоксикації у дітей з бронхолегеневою патологією др. Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль, 9 червня 1994 р. С. 190-192. 3

17 Клінічне значення та корекція синдрому ендогенної інтоксикації при бронхіальній астмі др. Дисертація на здобуття наукового ступеня к.м.н. – Тернопіль, 1993. – 189 с. 189

18 Порушення мікробіоценозу кишечника у дітей з бронхіальною астмою др. Тези наук. конф. «Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини». – Тернопіль, 9 червня 1994 р. С. 189-190. 1

19 Аспекты гепатобилиарной патологии при бронхиальной астме др. Тез. научно-практ.конф. «Новое в диагностике и лечении заболеваний органов пищеварения».- Харьков, 14-15 декабря 1994. - С. 118 1

20 Бронхіальна астма дитячого віку  др. Тернопіль, 1995. – Вид-во «Збруч». – 200 с. 200 І.С. Сміян,
Н.В.Банадига

21 Педіатрія в ситуаційних задачах Навч.посіб. Тернопіль, 1995. – Вид-во «Оріон». – 117 с. 117 Під ред.чл-кор. АМН України, проф.І.С.Сміян

22 Особливості активності перекисного окислення ліпідів у дітей з хронічною бронхолегеневою патологією др. Тези наук. конф.« Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини».- Тернопіль, 7 червня 1995. – С. 273. 1

23 Вплив зміненого екологічного середовища на частоту алергічних захворювань дихальної системи у дітей др. Тези наук. конф. «Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини».- Тернопіль, 7 червня 1995. –С. 274. 1 Н.В. Банадига, В.Ф. Лобода

24 Значення аномалій конституції та синдрому ендогенної інтоксикації у затримці фізичного розвитку дітей з бронхіальною астмою др. Тези наук. конф.« Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини».- Тернопіль, 7 червня 1995. - С. 275. 1 Н.В. Банадига,Г.О.Самборська

25 Аномалії конституції у дітей з гастродуоденальною  і гепатобіліарною патологією др. Тези наук. конф.« Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини».- Тернопіль, 7 червня 1995. - С. 307 1 Н.В. Банадига,В.Ф. Лобода

26 Взаємозв»язок між рівнем ендогенної інтоксикації та функціональним станом біологічних мембран у дітей з бронхіальною астмою др. Тези наук. конф.« Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини».- Тернопіль,7 червня 1995.  - С. 329. 1 Н.В. Банадига,В.Ф. Лобода

27 Обгрунтування тривалого застосування мембрано стабілізуючої терапії у реабілітації дітей з рецидивуючим бронхітом др. Матеріали пленуму наук. мед. товариства дит. лікарів «Реабілітація в педіатрії».- Київ-Тернопіль, 27-29 вересня 1995 р. – С. 8. 1

28 Клінічні аспекти реабілітації дітей дошкільного віку з бронхіальною астмою, що протікає на фоні аномалій конституції др. Матеріали пленуму наук. мед. товариства дит. лікарів «Реабілітація в педіатрії».- Київ-Тернопіль, 27-29 вересня 1995 р. – С.9. 1 Н.В.Банадига,В.Ф. Лобода

29 Реабілітація дітей дошкільного віку із рецидивуючими захворюваннями органів дихання др. Матеріали пленуму наук. мед. товариства дит. лікарів «Реабілітація в педіатрії».- Київ-Тернопіль, 27-29 вересня 1995 р. – С. 91. 1 І.С.Сміян, Н.В.Банадига,В.Ф. Лобода

30 Реабілітація дітей дошкільного віку з захворюваннями органів травлення др. Матеріали пленуму наук. мед. товариства дит. лікарів «Реабілітація в педіатрії».- Київ-Тернопіль, 27-29 вересня 1995 р.– С. 92. 1 І.С.Сміян, В.Ф.Лобода  Н.В.Банадига,

 31 Глибина уражень біологічних мембран у дітей, що хворіють хронічними захворюваннями бронхолегеневої системи др. Матеріали  І-й міжнародного конгресу з інтегративної антропології.- Тернопіль, Україна, 25-29 вересня 1995 р. – С. 45-46. 2 В.Ф.Лобода  Н.В.Банадига,

32 Роль дестабілізації в розвитку хронічних захворювань гепатобіліарної системи у дітей др. Матеріали  І-й міжнародного конгресу з інтегративної антропології.- Тернопіль, Україна, 25-29 вересня 1995 р. – С. 220-221. 3 В.Ф.Лобода  Н.В.Банадига,

33 Аномалії конституції у дітей /Лекція др. Тернопіль . – 1995. – 30 с. 30 В.Ф.Лобода  Н.В.Банадига,

34 Значення функціонального стану шлунково-кишкового тракту при бронхіальній астмі в дитячому віці др. Тези доп. Першого Українського конгресу гастроентерологів.-Дніпропетровськ, 19-21 вересня 1995 р.- С. 139. 1

35 Особливості формування та перебігу ендогенної інтоксикації у дітей з бронхіальною астмою др.  Тези доп. Міжнародного Конгресу Молодих вчених Українців «Актуальні питання медицини». – Ів.-Франківськ, 25-28 жовтня 1995 р. – С. 53-54. 1

36 Антиоксидантний захист біологічних мембран у дітей з рецидивуючим бронхітом др. Матеріали міжнар.конф. «Актуальні питання морфології», Тернопіль, Україна, 6-7 травня 1996 р., Т.1. – С. 60-61. 1

37 Глибина ендотоксикозу у дітей з бронхіальною астмою у різні періоди хвороби др. І-й обл. конкурс студентських науково - досл., творчих пошукових робіт, 1994-95 рр. /Збірник тез кращих студентських робіт та робіт молодих вчених. – Тернопіль, травень 1995 р. – С. 71-72. 2

38 Активність перекисного окислення ліпідів в умовах ендотоксикозу у дітей з бронхіальною астмою др.  Матеріали ХХХІХ підсумкової наукової конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». –Тернопіль,Ч.ІІ.- 1996. – С. 204-206. 3 Н.В. Банадига

39 Діагностична цінність визначення імуноглобуліну Е у дітей з хронічною бронхолегеневою патологією др. Матеріали ХХХІХ підсумкової наукової конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». –Тернопіль,Ч.ІІ.- 1996. - С. – 207-209. 3 Банадига Н.В.

40 Фактори ризику розвитку хронічної патології органів травлення та дихання у дітей др.  - С. – 2 Матеріали ХХХІХ підсумкової наукової конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». –Тернопіль,Ч.ІІ.- 1996. 55-257. 3 Лобода В.Ф.,Банадига Н.В.

41 Патогенетические особенности лечения бронхиальной астмы у детей на фоне лимфатико-гипопластической аномалии конституции др. Сборник научных трудов «Тимомегалия» /под. ред. д.м.н. Ю.П.Ткаченко.- Запорожье, 1996. – С. 65-66. 2 Банадига Н.В.,Лобода В.Ф.

 42 Патогенетические аспекты развития лимфатико-гипопластической аномалии конституции у детей с гастродуоденальной атологией   др. Сборник  научных трудов «Тимомегалия» /Под. ред. Д.м.н. Ю.П.Ткаченко.- Запорожье, 1996- С. 66-67. 2 Лобода В.Ф.,Банадига Н.В.,Павлишин Г.А.

43 Вікова структура та залежність від статі дітей з хронічною бронхолегеневою патологією др.  Матеріали допов. наук. конф. «Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини на сучасному рівні». – Полтава, 1996. – С. 17-18. 2 Банадига Н.В.

 44 Історія хвороби на курсі пропедевтики дитячих хвороб (методичні вказівки для студентів ІІІ курсу) др. Тернопіль «Інфотехцентр». – 1996.- 22 с. 22 І.С.Сміян,Н.В.Банадига,О.Є.Федорців,Н.О.Ліщенко,

Т.О.Воронцова,Г.А.Павлишин, І.В. Кубей,В.В. Стеценко

45 Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання у дітей (лекція) др. Тернопіль: «Галс», 1997.- 26 с. 26

46 Медико-соціальні аспекти бронхіальної астми у дітей др. Вестник проблем биологии и медицины.- 1997.- № 9.- С. 38-40. 3

47 Сучасні тенденції у клінічному перебігу рецидив-вучого бронхіту у дітей др. Вестник проблем биологии и медицины.- 1997.- № 9.- С. 40-42. 3

48 Динаміка вмісту румалонових антитіл у дітей з хронічною пневмонією др. Матеріали ХІ підсумкової наук. конф., присвяченої 40-річчю ювілею академії «Здобутки клінічної та експериментальної медици-ни». Вип. 2, ч.ІІ.- Тернопіль. – 1997. – C. 394-396. 3

49 Патогенетичне обґрунтування використання рибоксину в реабілітації дітей з рецидивуючим бронхітом др.  Матеріали ХІ підсумкової наук. конф., присвяченої 40-річчю ювілею академії «Здобутки клінічної та експериментальної медици-ни». Вип. 2, ч.ІІ.- Тернопіль. – 1997. – C. 397-399. 3

50 Формування у студентів елементів клінічного мислення на заняттях з пропедевтики дитячих хвороб др. Матеріали наук. -практ. конф., присв.40-річчю ТДМА «Особливості та науково-методичні аспекти удосконалення підготовки фахівців у медичному вузі». – Тернопіль, 1997 . - С. 17-18. 1

51 Клініко-бронхологічна кар-тина загострення хронічної неспецифічної пневмонії у дітей др. Журнал «ПАГ».-1997. - № 2– С. 29-30. 1

52 Активність церулоплазміну у дітей з хронічною пневмонією др. Щорічник «Наукові записки», вип.І, ч.І, Київ, 1997. – Кн.-журн. в-цтво «Тернопіль». – С. 37-38. 2 Банадига Н.В.

53 Практичні критерії оцінки активності запального процесу при хронічній неспецифічній пневмонії у дітей др. Український пуль монологічний журнал. – 1997. - № 1. – С. 45-46.  Банадига Н.В.

54 Иммунореабилитация детей с хронической гастро- и гепатобилиарной патологией др. International gaurnal ae  Immunorehabilitation. – 1997. May.- N.4. – С. 106. 1 Лобода В.Ф.,Банадига Н.В.,

Кабакова А.Б.,Луцук А.О.,Чубата О.Б., Шостак И.И.

55 Активність ензимів антиоксидантного захисту у дітей із загостренням хронічної бронхолегеневої патології др. Журнал «Вісник наукових досліджень». – 1997.- № 4-5.    – С. 85-86. 2 Банадига Н.В.

56 Запобігаймо алергії др. Газета «Ваше здоров»я, 21.06.1997.- № 43(231). - С. 6. 1 Банадига Н.В.

57 Структура захворюваності дітей хворобами органів дихання за останнє десятиріччя як передумова для організації поза стаціонарного лікування  /За матеріалами Тернопільської області др. Журнал АМН України. – 1997. – Т.3.- № 2. – С. 267-274. 8 І.С. Сміян,А.Ф.Мозалевський,В.П.Неділько,Н.В.Банадига,Т.О.Воронцова,

Т.С.Бабінець,Н.О.Ліщенко,Г.А.Павлишин,

 58 Вплив різних видів сорбційної терапії на функціональний стан тонкого кишечника у дітей, хворих на бронхіальну астму др. Збірник наукових праць «Біосорбційні методи і препарати в профілактичній практиці».- Перша наук. –практ. конф. –Київ, 1997. – С. 56-57. 2 Н.В. Банадига

59 Алергічні захворювання др. Здоров»я жінки .- 1997. - № 1.- С. 42-43. 2 Н.В. Банадига

60 Бронхіальна астма – екологічно детермінована патологія др. Мат. Конф. «Методологічні основи викладання та наукові проблеми екології сьогодення. – Тернопіль, Укрмедкнига». 1997. -  С. 10-11 . 2 Н.В. Банадига

61 Ексудативно-катаральний діатез у дітей. др. “Здоров”я жінки”.-1997. - №2.-С.49-51 3 Банадига Н.В.

62 Грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у дітей. др. “Здоров”я жінки”.-1997. - 2.-С.54-55. 1 Банадига Н.В.

63 Особенности клинического течения рециди-вирующего бронхита у детей. др. “Международный медицинский  журнал”-1997.-№4.-С.88-89. 2 Банадига Н.В.

64 Невідкладний стан судом у дітей др. “Здоров”я жінки”.-1998. - 1.-С.56-57. 2 Банадига Н.В.

65 Холодова алергія: як зменшити відчуття дискомфорту др. Наук.-поп. журн. “Здоров”я жінки”.-1998. -№1.- С.54-55. 2 Банадига Н.В.

66 Методологічні основи викладання пропедевтики дитячих хвороб др. Матеріали конф. “Актуальні питання оптимізації нав-чально-виховного процесу у медичному вузі»-Тернопіль, 21.05.1998.-С.7-9 . 1 Банадига Н.В.

67 Використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі на кафедрі педіатрії. др. Матеріали конф. “Актуальні питання оптимізації нав-чально-виховного процесу у медичному вузі”21.05.98.-Тернопіль,1998.-Ч.ІІ.- С.38-40.  2 Банадига Н.В.

68 Стан підшлункової залози у дітей з хронічною патологією органів дихання і травлення. др. 2-й Міжнарод. Медичний конг-рес студентів та молодих вчених /Тез.доп.-6.05.1998.-Тернопіль.-С.146 1 Бузько І.Є.

Банадига Н.В.

69 Доцільність використання пробіотиків у комплексі лікування дітей із бронхіальною астмою. др. Труди ІІ-ї конф. Асоціації дит.лік. України “Лікувально- профілактичне харчування та пробіотики в педіатрії”- Київ 1-3.червня 1998р.- С.89-91. 2 Банадига Н.В.

70 Вміст білка у бронхоальвеолярному лаважі при хронічній бронхолегеневій патології у дітей др. Матеріали 41-ої підсумкової конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль -вип.3.,1998 р.- С. 294-297. 2

71 Перебіг алергічних захворювань органів дихання у дітей в сучасних екологічних умовах др. Матеріали конф. «Екологія та стан здоров»я населення в сучасних умовах».-Ужгород, 1996.- С. 43-44. 1

72 Стан імунітету при хронічній гастродуоденальній патології др. Збірн. тез І Національного конгресу України з імунології, алергології та імуреабілітації. – Алушта, 1998.- С. 101. 1 В.Ф.Лобода,Н.В.Банадига

73 Активність процесів румалонантитілоутворення при бронхіальній астмі у дітей др. Збірн. тез І Національного конгресу України з імунології, алергології та імуреабілітації. – Алушта, 1998.- – С. 102. 1 Н.В.Банадига В.Ф.Лобода,

 74 Клініко-лабораторні паралелі хронічної пневмонії у дітей др. Проблеми екології та медицини. -1998.- № 3-4. - С. 63. 1

75 Екологічно обумовлена соматична патологія у дітей Др. Проблеми екології та медицини. -1998.- № 3-4. - С. 14-15. 2 В.Ф.Лобода,Н.В.Банадига

76 Принципи відновного лікування дітей із хронічною бронхолегеневою патологією др. Мат.І Національного конгресу фізіотерапевтів і курортологів України «Фізичні чинники в медичній реабілітації». – Хмільник, 1998. – С. 150-151. 2

77 Стан слизової оболонки верхніх відділів травного каналу у дітей при хронічній бронхолегеневій патології др. Вісник Вінницького державного медичного університету. – 1998. - № 1.-С. 152-153. 2 В.Ф.Лобода,

Н.В.Банадига

78 Перерозподіл середніх молекул у біологічних середовищах у дітей із рецидивуючим бронхітом др. Український науково-медичний молодіжний журнал .- 1998. - № 1.- С. 94-95. 2

79 Антигіпоксантна здатність рибоксину в комплексній терапії бронхіальної астми у дітей др. Фармацевтичний журнал. – 1998. - № 1.- С. 70-73. 3

80 Клінічні особливості диспанкреатизму у дітей др. Мат.наук.праць гастроент. тижня лікарів військово-повітряних сил України. – Вінниця, 1998. – С. 5. 1

81 Клініко - бронхоскопічні аспекти хронічної пневмонії у дітей др. Мат.респ.наук.-практ.конф.»Актуальні питання медицини». Хмельницький,  1998.- С. 170-172. 2

82 Клінічні маркери алергії в дітей у сучасній екологічній ситуації др. Екологічна фізіологія. – 1998.- № 1. – С. 7-9. 3

83 Динаміка метаболічних зрушень сполучної тканини у дітей з бронхіальною астмою др. Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1998. - № 6.- С. 27-28. 2,5

84 Імуноглобулінопротеїновий профіль бронхоальвеолярного лаважу у дітей із загостренням хронічної неспецифічної  бронхолегеневої патології др. Вісник наукових досліджень .- 1998.-  № 3. – 4.- С. 110-112. 2

85 Ефективність використання ібупрофену в лікуванні хронічних бронхолегеневих захворювань у дітей др. Фармацевтичний журнал.- 1998. - № 3. – С. 43-46. 1

86 Pediatric aspects of  cholelithiasis theatment др. Мат.третього симпозиума гепатологов Белоруссии. – Гродно, 1998.- С. 77. 1

87 Стан антиоксидантної та імунної систем у дітей з рецидивуючим бронхітом і бронхіальною астмою

  др. Журнал академії медичних наук України. – 1998. – Т.4, № 3. – С. 545-551. 7

88 Дослідження стану кісткової системи у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт др. Науково-практичний журнал «Проблеми остеології» - Т. 2, № 1, 1999 р. – С. 95. 1 І.С.Сміян,І.О.Багірян,Г.А.Павлишин,

Н.В. Банадига,А.О.Луцук,Н.О.Ліщенко,У.М. Цідилко

 89 Стан насичення кісток кальцієм у дітей із бронхіальною астмою др. Науково-практичний журнал «Проблеми остеології» - Т. 2, № 1, 1999 р. – С. 95. 1 І.С.Сміян,Н.В. Банадига,І.О.Рогальський, Л.А.Волянська Т.М.КосовськаС.С.Левенець

90 Проблема остеопорозу в педіатрії др. Мат. ІІІ Укр. наук.-практ. конф.«Остеопороз: епідеміо-логія, клініка, діагностика, профілактика та лікування». – 22-23.02.1999 р. – м. Київ, Журнал «Проблеми остеології», Т.2, № 1.- С. 96. 1 І.С.Сміян,С.І.Білозецька-Сміян,Н.В. Банадига,Л.А.ВолянськаН.О.Ліщенко,Л.А. Алексеєнко І.О.Рогальський,А.О.Луцук,С.О.Никитюк

91 Стан гуморального та місцевого імунітету у дітей з хронічною бронхолегеневою патологією др. Український пуль монологічний журнал. – 1999. - № 1. – С. 46-47. 2 Н.В.Банадига

92 Кальцій-фосфорний обмін у дітей із бронхіальною астмою др. З-й міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених /Тези доп. 19-21 травня 1999. – Тернопіль . – С. 189. 1 Н.В.Банадига,

І.О.Рогальський

93 Розповсюдженість алергічних захворювань серед дітей Тернопільської області та особливості їх перебігу др. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – Серія:Біологія .- 1999. - № 2(%). – С. 73-76. 4 Н.В.Банадига,І.О.Рогальський

94 Особливості ендобронхіту у дітей із бронхіальною астмою та рецидивуючим бронхітом др. Буковинський медичний вісник.- 1999. - № 3. – С. 12-16. 5

95 Неспецифічні імуномоделюючі властивості ліпостабілу в лікуванні дітей із бронхіальною астмою др. Фармацевтичний журнал . – 1999. - № 4. – С. 95-97. 3

96 Ураження верхнього відділу травного каналу у дітей з хронічною пневмонією та рецидивуючим бронхітом др. Журн. «Педіатрія, акушерство та гінекологія». - № 4. – 1999. /Мат.Х-го з»їзду педіатрів України «Проблеми педіатрії на сучасному етапі». – Київ 13-16 жовтня 1999р.– С. 110. 1 І.С.Сміян,У.М.Цідилко,

Н.В.Банадига,А.О.Луцук,І.М. Мороз,Н.АЦяпа

 97 Методи скринінгової діагностики патології травної системи у дітей др. Журн. «Педіатрія, акушерство та гінекологія». - № 4. – 1999. /Мат.Х-го з»їзду педіатрів України «Проблеми педіатрії на сучасному етапі». –.Київ 13-16 жовтня 1999р.– С. 104. 1Н.В.Банадига,А.Б.Кабакова,О.Б.Чубата, А.О.Луцук,І.Й.Шостак,

 Т.О.Воронцова,І.О.Рогальський, Л.М.Дмитраш

 98 Суть синдрому ендогенної інтоксикації у дітей при загостренні бронхіальної астми др. Вісник наукових досліджень. – 1999 .- № 2. – С. 52-54. 3 Н.В.Банадига,І.О.Рогальський

99 Комплексний підхід до викладання основ дієтетики під час вивчення пропедевтики дитячих хвороб др. Мат. доп.наук.-практ.конф. »Проблеми підготовки медичних і фармацевтичних кадрів в Україні.-Київ-Полтава. – 1998 .- С. 213-214. 2

100 Вміст оксипроліну в крові – параклінічний критерій дезорганізації сполучної тканини у дітей із бронхіальною астмою др. Український науково-медичний молодіжний журнал. – 1998. - № 2-3.- С. 68-69. 2

101 Активність ензимів антиоксидантної системи та фактор антиоксидантного стану у дітей з бронхіальною астмою др. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Зб. наукових праць. – 1999. – Випуск 4. – Тернопіль: «Укрмедкнига». – С. 310. 1 Н.В.Банадига,І.О.Рогальський

102 Клінічні аспекти хронічних гастродуоденітів у дітей шкільного віку др. Мат.третьої наук.-практ. конф. дит.гастроентерологів України «Діагностика і лікування хвороб шлунку та дванадцятипалої кишки у дітей». Одеса, 1999.- С. 28-29. 2 Банадига Н.В.,Кабакова А.Б.,Луцук А.О.,Чубата О.Б.,Шостак І.Й.

103 Інтеграція в викладанні педіатрії на медичному факультеті др. Мат.конф. «Проблеми інтеграції в медичному вищому навчальному закладі» - Тернопіль, 1999. – С. 135-138. 4 Сміян І.С.,
Багірян І.О.,Лугова О.І.,Банадига Н.В.,ПавлишинГ.А.,Федорців О.Є.,Мороз І.М.

104 Особливості і семіотика захворювань дитячого віку др. Навч.-методичний посібник /За ред.. І.С. Сміяна, В.Г. Майданника. – Тернопіль-Київ, 1999.- 146 с. 14602 І.С.Сміян,В.Г.Майданник,

О.І.Сміян,О.Є.Федорців,М.А.Дадакіна,Н.В.Банадига,Н.О.Ліщенко,Т.О.Воронцова,А.О. Луцук

 105 Провідні маркери остеопорозу у дітей з бронхіальною астмою др. Журнал «Буковинський медичний вісник». – 2000 р. – Т.4, - № 1-2. – С. 9-10. 2 Банадига Н.В.,Рогальський І.О.

106 Особливості викладання  факультетської педіатрії др. Навч. - метод. конф. «Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі».- Терно-піль, «Укрмедкнига», 2000 р. – С. 152-155. 4 І.С.Сміян,

Н.В.Банадига ,І.О. Багірян,Г.А.Павлишин,Т.С.Бабінець,І.М.Мороз,Н.А.Цяпа,В.О. Синицька

107 Реабілітація недоношених немовлят з використанням ессенціале др. Мат.спільної укр..-польської наук.-практ.конф. неонатологів «Нові технології в наданні медичної допомоги новонародженим». – 30.05. -1.06.2000 р.- Київ. – С. 90-92. 2 Павліковська В.В.,Багірян І.О.,Павлишин Г.А.,Банадига Н.В.,Мороз І.М.,

Цяпа Н.А.

108 Клініко-патогенетичні аспекти хронічних і рецидивуючих неспецифічних бронхолегеневих захворювань у дитячому віці та їх лікування  др. Автореф. дис. д.м.н. – Київ. – 1999. – 36 с. 36

109 Ревматоїдний артрит і остеопороз у дітей др. ПАГ. – 2000. - № 2. – С. 63-64 1Сміян І.С.,Банадига Н.В.,

Багірян І.О.,Синицька В.О.Мороз І.М., Цяпа Н.А.,Юрик І.Е.,Стеценко В.В.,Левенець С.С.,Алексеєнко Л.І.,

 Волянська Л.А.,Горішна І.Л.,Кубаєвська Т.М.,Рогальський І.О.,Косовська Т.М.

 110 Клініко-патогенетичні аспекти хронічних і рецидивуючих бронхолегеневих захворювань у дитячому віці та їх лікування  др. Дис. …д.м.н. – Тернопіль. – 1999. – 368 с. 368

111 Глюкокортикоїдна терапія і остеопороз в педіатрії др. Проблеми остеології.- 2000. – Т. 3. -№ 1.- С. 108. 1 Сміян І.С.,Банадига Н.В.,Цяпа Н.А.,Синицька В.О.,Мороз І.М.,Рогальський І.О.

 112 Застосування лікувального харчування «Нутрі-соєю» у дітей з бронхолегеневою патологією на тлі атопічних захворювань шкіри др. Мат.рег.наук.-практ. Конф. з міжнародною участю «Здорове та лікувально-профілактичне харчування», Чернівці, 26-27 вересня 2000 р. – С. 7-9. 2 Банадига Н.В.,Сміян І.С.,Рогальський І.О.,Левенець С.С.

113 Утворення румалонових антитіл у дітей із загостренням рецидивуючого бронхіту др. Мат.конф. «Здобутки клінічної та експери-ментальної медицини». –вип.5. – Тернопіль, 2000 р.  «Укрмедкнига». – С. 362-365. 4 Банадига Н.В.,Рогальський І.О.,

 114 Алергічні захворювання шкіри у дітей: атопічний дерматит др. «Ваше здоров»я», 2000 /7 липня/ - №46. – С. 6. 

115 Особливості реабілітації дітей-інвалідів із бронхіальною астмою др. Матер.-наук.-практ.конф. «Медико-соціальні аспекти реабілітації дітей-інвалідів». – Харків, 2000. – С. 10-12. 3 Банадига Н.В.,

Рогальський І.О.,Ковальчук М.П.

116 Інтенсивність процесів утворення специфічних до колагену антитіл у дітей з рецидивуючим бронхітом др. Екологічна фізіологія. – 2000. - № 2. – С. 5-7. 3 Банадига Н.В.,Рогальський І.О.,

 117 Медико - соціальні фактори ризику розвитку бронхіальної астми у дітей др. Імунологія та алергологія. – 2000. - № 2-3. – С. 63. 1 Банадига Н.В., Ковальчук М.П.

118 Медико-соціальні аспекти сучасного підходу до хронічної бронхолегеневої патології дитячого віку др. Тез.доп.наук.-практ.конф. «Медико-соціальні аспекти стану здоров»я дітей і під-літків» Харків, 1998.- С. 14-15. 2 Банадига Н.В., 

 119 Про актуальність та специфіку викладання дитячих хвороб у медичному вузі др. Медична освіта. -2000.- № 4. – Тернопіль:»Укрмедкнига». – С. 31-34. 4 І.С.Сміян, В.В.Стеценко Л.А.Волянська С.С.Левенець

Л.І.Алексеєнко І.М.Мороз,Н.А.Цяпа,І.О. Багірян,Н.В.Банадига,Г.А.Павлишин,В.О.Синицька

120 Значення навчально-методичних посібників у самостійній поза аудиторній роботі студентів медичного факультету др. Мат.наук.-практ.конф. «Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів».- Тернопіль, «Укрмедкнига», 2001. – С. 120-122. 3 І.С.Сміян,

І.О.Багірян,Н.В.Банадига,Л.І.АлексеєнкоГ.А.Павлишин,В.О.СиницькаІ.М.Мороз,,Н.А.Цяпа,В.В.Стеценко

С.С.Левенець Л.А.Волянська

121 Етапи становлення українських підручників з педіатрії др. Медична освіта. – 2001. - № 1. – С. 42-47. 6 І.М.Мороз, Н.А.Цяпа,Н.В.Банадига,Г.А.Павлишин,В.О.Синицька         Л.А.Волянсь,ка ,В.В.Стеценко

С.С.Левенець, Л.І.Алексеєнко

 122 Ураження верхніх відділів травного каналу у дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит  Мат. ІУ наук. - практ. конф. дит. гастроентерологів України. – Чернівці. – 2000. – С. 69-70. 2 І.С.Сміян, Н.В.Банадига,

А.О.Луцук У.М.Цідилко123 Стан репаративної та колагеноутворюючої здатності сполучної тканини при  хронічних та рецидивуючих захворюваннях бронхолегеневої системи др. Ма.наук.-практ.конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Теронопіль,»Укрмедкнига». – 2001. – С. 60. 1 Н.В.Банадига,

І.М.Мороз,Н.А.Цяпа,Рогальський І.О.,І.В.Кміта

124 Порівняльна характеристика явищ остеопорозу у дітей із захворюваннями нирок др.  Ма.наук.-практ.конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Теронопіль,»Укрмедкнига». – 2001– С. 71. 1 І.С.Сміян,Н.А.Цяпа,І.О.Багірян,Н.В.Банадига,І.М.Мороз,В.О.СиницькаІ.М.Горішній

125 Глибина вторинної недостатності клітинної ланки імунітету у дітей з бронхіальною астмою др. Перинатологія та педіатрія. – 2001. - № 3. – С. 106. 1 Н.В.Банадига,Рогальський І.О.,

 126 Характеристика імунопатій у дітей з хронічними бронхолегеневими захворюваннями др. Перинатологія та педіатрія.- 2001. - № 3. – С. 99. 1 Н.В.Банадига,І.В.Кміта

127 Закономірності формування ендогенної інтоксикації при хронічних та рецидивуючих захворюваннях  органів дихання у дітей др. Мат.наук.-практ.конф. «Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії». – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2001. – С. 13-14. 2 Н.В.Банадига,Рогальський І.О.,І.В.Кміта

128 Ступені ендотоксикозу у дітей, хворих на хронічний гепатит В др. Мат.наук.-практ.конф. «Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії». – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2001. – С. 39-40. 2 А.О.Луцук

І.С.Сміян,Н.В.Банадига,

 129 Прояви ендогенної інтоксикації при хронічному гастродуоденіті др. Мат.наук.-практ.конф. «Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії». – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2001. –  С. 73-74. 2 Л.М.Шульгай,

В.Ф.Лобода,А.О.Луцук,Н.В.Банадига,А.Б.Кабакова,О.Б.Чубата

130 Особливості реабілітації дітей   із хронічними та рецидивуючими захворюваннями органів дихання др. Українські медичні вісті. –2001. - Т.4. - № 1 /62/. – С. 17 1 Н.В.Банадига,Рогальський І.О.,І.В.Кміта

131 Проблема остеопорозу в педіатрії др. Наукові записки. –Серія : Біологія. – 2001. - № 2/13/. – С. 97-102. 6 Н.В.Банадига,Рогальський І.О.

 132 Імунокорекція у хворих із рецидивуючим бронхітом та бронхіальною астмою, що перебігають на фоні частих ГРВІ др. ПАГ.-2001.- № 4. – С. 72. 1 Н.В.Банадига,Рогальський І.ОО.Б.Чубата,А.О.Луцук,та інші

133 Диференційований підхід до антибактеріальної терапії у дитячій пульмонології др. ПАГ. -2001.-№4.- С. 73. 1 Н.В.Банадига,Рогальський І.О.,А.О.Луцук,

134 Сучасні аспекти екопатології, структури та розповсюдженості хронічних неспецифічних захворювань бронхолегеневої системи др. Наукові записки: Серія Біологія. – 2001.- № 1.- С. 101-103. 3 Н.В.Банадига,

Рогальський І.О.

 135 Особливості кісткової щільності поперекових хребців у дітей з тривалим перебігом бронхіальної астми др. Укр.науково-медичний молодіжний журнал – 2001.- № 1.- С. 55-57. 2 Рогальський І.О.,

Н.В.Банадига

 136 Біохімічні маркери резорбції та формування кісткової тканини у дітей із бронхіальною астмою др. Український медичний альманах. – 2001. – Т.4. - № 2.- С. 23-24. 2 Н.В.Банадига,Рогальський І.О.,І.В.Кміта

 137 Особливості впливу карні тину хлориду на енергетичні процеси у печінці тварин різних вікових груп за умови інтоксикації солянокислим гідразином др. Мед.хімія. – 2001. - Т.3.- № 3. – С. 29-34. 5 Гонський Я.І.,

Кліщ І.М.,Корда М.М.,Банадига Н.В.

138  Вплив розвантажування дієтичної терапії на окислювальні процеси та синдром ендогенної інтоксикації у хворих на ішемічну хворобу серця др. Медична хімія. – 2001. – Т.3. - № 3. – С. 58-60. 3 Кузів П.П.,

СливкаЮ.І.,Банадига Н.В.

139 Клініка та синдром на терапія невідкладних станів у дітей  др. Медична освіта. (Посібник). Рецензія. – 2001. - № 1. – С. 50-51. 2 Банадига Н.В.

140 Особливості клінічного перебігу бронхіту у дітей др. Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В.Гнатюка.-  2002.- № 2.- -С. 39-42. 4 Банадига Н.В.,Кміта І.В.,Рогальський І.О.,Лобода В.Ф.

141 Особливості клінічного перебігу менінгококової інфекції у дітей др. Інфекційні хвороби. – 2002.-№ 1.- С. 47-49. 3 Лобода В.Ф.,Кінаш М.І.,БанадигаН.В.,Боймиструк Т.В.,ЧорнотаІ.Д.,Гаврищак П.Д.

142 Методологічні підходи до оцінки здоров»я дітей в навчальному процесі на кафедрі педіатрії факультету післядипломної освіти др. Теорія і практика фізичного виховання. – 2002. - №2. –С. 91-94. 4 Лобода В.Ф.,

Банадига Н.В.,Слободян Л.М.Кучма В.Б.,Бузько Є.Ф.,Луцук А.О.,Сагаль І.Р..,Ходорчук Н.Я.

143 Стан кісткової системи у дітей з патологією органів травлення др. Збірник наукових праць ХІУ підсумкової міжрегіональної науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».- Тернопіль,7 червня 2002 року. Вип. 7.- С. 113-114. 2 Слободян Л.МЛобода В.Ф.

Банадига Н.В., Бузько Є.Ф.Ходорчук Н.Я.Борисова Т.ЗСагаль І.Р.Луцук А.О.

144 Зміни мінеральної щільності кісткової тканини на фоні різних форм бронхітів у дітей др. Збірник наукових праць ХІУ підсумкової міжрегіональної науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».- Тернопіль,7 червня 2002 року. Вип. 7 . – С. 102. 1 Банадига Н.В.

Кміта І.Р.

 145 Ефективність диференційованих схем лікування остеопеній у дітей із бронхіальною астмою др. Збірник наукових праць ХІУ підсумкової міжрегіональної науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».- Тернопіль,7 червня 2002 року. Вип. 7. – С. 103. 1 Банадина Н.В.

Рогальський І.О.Рибіна Т.В.

146 Нове в методиці визначення контингенту дітей з ризиком розвитку бронхіальної астми др. Інформаційний лист.- Київ. – 2002. - № 73. – 2 с. 2 Банадига Н.В. Копилов О.С.Ковальчук М.П.

 147 Взаємозв»язок між станом імунітету та глибиною остеопенією у дітей із бронхіальною астмою др. Перинатологія та педіатрія . -2002.- № 3.—С. 112. 1 Банадига Н.В.

148 Особливості імунологічних показників при різних формах бронхітів у дітей др. Перинатологія  та педіатрія.- 2002. - № 3. - С. 112.  1 Банадига Н.В.Кміта І,В.

149 Імунологічні механізми хронізації бронхолегеневих захворювань у дітей різного віку

 др. Перинатологія та педіатрія.- 2002. - № 3. –С. 113. 1 Банадига Н.В.

 150 Провідні аспекти спеціалізації сімейних лікарів з педіатрії др. Мат.наук.-метод.конф «Актуальні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних навчальнх закладах України». – Чернівці. – 2002.- С.427-428. 2 Банадига Н.В.Слободян Л.М.Лобода В.Ф.Бузько Є.Ф.Ходорчук Н.Я.Луцук А.О. Сагаль І.Р.

151 Залежність функціонального стану антиоксидантної системи організму від перебігу бронхіту у дітей др. Медична хімія. – 2002 . – Т. 4, -№ 4. – С. 79-81. 3 Банадига Н.В.Рибіна Т.В. Кміта І.В.Рогальський І.О.

152 Діагностика та корекція остеопенії в дітей на тлі бронхіальної астми -«- Проблеми остеології. – 2002. – Т.5. - № 2-3. – С. 111-114. 3 Банадига Н.В. Рогальський І.О.

153 Сутність білкових маркерів запального процесу при рецидивному і хронічному бронхітах у дітей -«- Матеріали наук.-практ.конф. «.Актуальні проблеми клінічної пульмонології».-Київ, 23 січня 2003р. – С.15. 1 Банадига Н.В. Кміта І.В.

154 Роль інфекції та глибина запального процесу при бронхолегеневій патології у дітей -«- Матеріали наук.-практ.конф. «.Актуальні проблеми клінічної пульмонології».-Київ, 23 січня 2003р – С. 16. 1 Банадига Н.В.

Рогальський І.О. Рибіна Т.В.

155 Частота остеопатій у дітей на тлі хронічних та рецидивуючих захворювань органів дихання -«- Проблеми остеології. – 2001. – Т.4. - № 1-2. – С. 33-34. 2 Банадига Н.В.Кміта І.В. Рогальський І.О.

 156 Комплексна реабілітація хворих із бронхолегеневою патологією  -“- Педіатрія, акушерство та гінекологія, № 1, 2003. –С.78-79. 2 Банадига Н.В., Рогальський І.О., Луцук А.О.Кміта І.В . Драчинська Г.В.Рибіна Т.В.

157 Структура захворюваності органів дихання у дітей Тернопільської області др. Матеріали Всеукраїнської наук.-практ.конф.”Довкілля і здоров’я”. Тернопіль:Укрмедкнига, 14.03.2003р. – С. 5-6. 2 Банадига Н.В., Кміта І.В

158 Остеопенічний синдром в дитячому віці, як фактор ризику остеопорозу в дорослих -«- Тези доп., ІХ Конгресу світової федерації українських лікарських товариств , присвячений 25-ти річчю СФУЛТ.- Луганськ.-2002. – С. 178. 1 Лобода В.Ф.Банадига Н.В.Ясній О.Р.Балацька Н.І.Боймиструк Т.П.Кінаш М.І.

Понятишин Н.Й.Шідловська Н.В.

 159 Характеристика вимог до написання підручника др. Медична освіта.-2003.-№2. – С. 181-182. 2 Слободян Л.М.,Банадига Н.В., Луцук А.О., Лобода В.Ф., Бузько Є.Ф., Сагаль І.Р., Рогальський І

160 Вирішені та невирішені питання неонатології др. Мат. наук. практ. конф. “Сучасні досягнення в дихальній підтримці новонародженихі споріднені проблеми неонатології”.-Львів,15-16.05.03р.-С.110-111. 2 Банадига Н.В., Патра Л.І., Фтьомова о.Я.

161 Стан обмінних процесів сполучнотканинних елементів при загостренні хронічної та рецидивуючої патології органів дихання у дітей др. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. - №1.-С.28-31. 4 Банадига Н.В.

162 Діагностика та лікування вторинного остеопорозу при хронічній патології у дітей др.  Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. - №1 – С. 131. 1 Слободян Л.М.,

Банадига Н.В., Лобода В.Ф., Бузько Є.Ф., Сагаль І.Р., Луцук А.О.,Рогальський І.О.

163 Спосіб оцінки перебігу хронічного запального процесу у бронхолегеневій патології др. Деклараційний патент.  Бюл. № 4.- 15.04.2003. – 2 с. 2 Банадига Н.В.

164 Результати скринінгового дослідження функціонального стану кишківника у дітей др. Українські медичні вісті: Тези доповідей”VІІ з’їзд Всеукраїнського товариства”, Тернопіль, 16-17 травня 2003р. – 2003-Т.5-№1/63/.-С.53 2 Банадига Н.В., Луцук А.О., Томашевська Т.В.

165 Нові технології диференціальної діагностики бронхітів др. Мат. Конгресу педіатрів України “Актуальні проблеми і напрямки розвитку педіатрії на сучасному етапі”.- Київ 7-9 жовтня 2003р. – С.7273. 2 Банадига Н.В., Кміта І.В.

166 Атопічний дерматит з позицій патології раннього дитинства др. Мат. Конгресу педіатрів України “Актуальні проблеми і напрямки розвитку педіатрії на сучасному етапі”.- Київ 7-9 жовтня 2003р.-С.147-148 2 Банадига Н.В., Рибіна Т.В.

167 Комплексний підхід до реабілітації дітей-інвалідів др. Мат. Конгресу педіатрів України “Актуальні проблеми і напрямки розвитку педіатрії на сучасному етапі”.- Київ 7-9 жовтня 2003р.– С. 242-243 2 Банадига Н.В., Рогальський І.О.,Луцук А.О.

168 Бронхіальна астма у дітей -“- Проблеми остеопорозу//За ред.проф.Ковальчука Л.Я.-Тернопіль.-2002.-С.352-362 10 Сміян І.С., Банадига Н.В., Рогальський І.О.,

169 Медична генетика дитячого віку /навч.посібник/ -«- Навчальний посібник. – Тернопіль:Укрмедкнига.- 2003.- 188 с. 188 Сміян І.С.Банадига Н.В.Багірян І.О.

170 Етіопатогенез хронічного постінфекційного ентероколіту у дітей др. Матеріали наук.-практ.конф., присвяченої до 75-річчя з дня нар.чл..-кор. АМН України, проф. Сміяна І.С.- Тернопіль 13-14 січня 2004 р.-С.139-141. 3 Слободян Л.М., Банадига Н.В.

171 Перебіг бронхітів у дітей в сучасних екологічних умовах др. Матеріали Всеукраїнського симп. педіатрів “Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей.- Тернопіль  30-31 березня 2004 р.-С.7-8. 2 Банадига Н.В., Кміта І.В.

172 Особливості самостійної підготовки лікарів-інтернів з фаху “Педіатрія” др. Науково-методична конференція “Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця”.-Тернопіль 5-6 квітня 2004 р. - С.211-214. 4 Банадига Н.В., Рогальський І.О

173 Інтенсивність запального компоненту пр бронхітах у дітей та стан мінералізації кісткової тканини др. Проблеми остеології.- 2003. – Т. 6. - № 1-2. – С. 51-52. 2 Банадига Н.В., Кміта І.В., Томашівська Т.В.

174 Діагностика та лікування вторинного остеопорозу при хронічній патології у дітей др. Проблеми остеології. -2003.  – Т.6.-№ 1-2. - С. 110-111. 2 Слободян Л.М.,Банадига Н.В., Лобода В.Ф., Бузько Є.Ф., Сагаль І.Р., Луцук А.О.,Рогальський І.О.

175 Спосіб введення розчину лікарського засобу в організм  Деклараційний патент № 65141 А. – 2004.  Івахів О.Л.Банадига Н.В.Луцук А.О.Луцук О.С

176 Профілактика ускладнень бронхіальної астми у дітей шляхом попередження виникнення вторинних остеопеній др. Інформаційний лист. -2003.      - №175 - 2 с. 2 Банадига Н.В., Рогальський І.О.

177 Динаміка розвитку дітей першого року життя із перинатальними факторами ризику алергії -«- Мат.ХІУІІ підсум.наук.-практ.конф. присвяченої 150-річчю з дня народження І.Я.Горбачевського, 2004. – С. 90-91 2 Банадига Н.В.,Рибіна Т.В.

178 Структура інвалідності серед дітей /за даними 2000-2002 рр. по м.Тернополю др. Медико-соціальна експертиза та реабілітація інвалідів: Міжвідомчий збірник наукових праць Українського державного НДІ медико-соц. проблем інвалідності. За ред. А.В. Іпатова.-Дніпропетровськ:Порош, 2003.-С.205-209. 5 Банадига Н.В., Рогальський І.О., Бліхар В.Є., Вовк О.І.

179 Факультету післядипломної освіти – 25 років -«- Тернопіль:Укрмедкнига,2004. – 82 с. 82 Стародуб Є.М.

Банадига Н.В.,

180 Взаємозвязки між процесами імуно- та остеогенезу при пронхіальній астмі др. Ліки України.-2004.-№9.-С.2 1 Банадига Н.В.,Рогальський І.О.

181 Особливості перебігу та діагностики вторинних пієлонефритів -«- Вісник Вінницького нац. мед.університету.- 2004. - №8/2/. – С. 353-355 3 Банадига Н.В.,Рибіна Т.В.Рудик Т.М.Глинчак Л.В.

Дутчак О.М. Галась М.М.

182 Особливості формування та перебігу атопічних захворювань у дітей в сучасних екологічних умовах др. Вісник наукових досліджнь.-2004.-№2.-С.192-193. 2 Банадига Н.В., Рогальський І.О.,

 Рибіна Т.В.

183 Проблеми лікування супутньої патології на тлі бронхіальної астми в дітей. др. Буковинський медичний вісник.-2004.-Т.8,№3.-С.15-17. 3 Банадига Н.В., Рогальський І.О.

184 Особливості формування кісткової системи у дитячому віці та патогенетичні механізми порушень остеогенезу на тлі соматичної патологї др. Проблеми остеології.- 2003. – Т.6. -№4. – С. 11-16. 6 Банадига Н.В.,

185 Стан показників сполучнотканинного метаболізму в дітей хворих на бронхіальну астму. др. Проблеми остеології.-2003.-Т.6,№4.-С.59-60. 2 Банадига Н.В., Рогальський І.О., Томашевська Т.В.

186 Взаємозвязки між станом системного імунітету та обмінними процесами у сполучній тканині при бронхіальній астмі у дітей. др. Перинатологія та педіатрія.-2003.-№4.-С.116. 1 Банадига Н.В., Рогальсткий І.О.

187 Раціональна антибактеріальна терапія в педіатрії др. Тернопіль, 2004. – 24 с. 24 Банадига Н.В.

188 Формуваня груп ризику по атопії серед новонароджених др. Мат. Всеукраїнської практ. конф. “Актуальні питання профілактики ранньої інвалідизації дітей на сучасному етапі розвитку медицини. – Полтава 26-27 листопада 2004. – С.4.  1 Банадига Н.В., Рибіна Т.В., Рогальський І.О.

189 Диференціація методів лікування та профілактики остеопенічного синдрому у дітей

 др. Современная педиатрия. – 2004. - № 4/5/. – С. 121-123. 3 Банадига Н.В., Кміта І.В.

190 Організація роботи лікарів-інтернів з фаху “Педіатрія” на базах стажування др. Наук.-мет. конф. “Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної /фармацевтичної/освіти  Тернопіль,14.04.2005.- С. 449-450. 2 Банадига Н.В.

191 Видатний український вчений-педіатр В.М. Сідельников др. Заг.ред.О.П.Волосовець.- Т.Укрмедкнига, 2003. – С. 165 -С. 113-115 4 Банадига Н.В.,

192 Комплексна терапія тяжких форм пневмонії у дітей др. Мат. наук.-практ. конф. з міжнародн. Участю “Актуальні проблеми ведення тяжкохворих дітей в стаціонарі”. – Чернівці, 21-22.04.2005р. – С.3-4. 2 Банадига Н.В., Томашевська Т.В., Дутчак О.М.

193 Поширеність остеопатій у дітей на тлі атопічного дерматиту др. Український медичний альманах.-2005.-Т 8,№2.- С. 181. 1 Банадига Н.В., Рибіна Т.В.

194 Ефективність корегуючої терапії виявлених змін в кістковій тканині дітей із бронхіальною астмою др. Український медичний альманах. – 2005. – Т 8, №2. – С. 13-14. 2 Банадига Н.В., Рогальський І.О.

195 Стан кісткової тканини у дітей з дисметаболічною нефропатією др. Український медичний альманах. – 2005. – Т 8, №2. – С. 191. 1 Слободян Л.М., Банадига Н.В., Петрик А.О., Ходорчук Н.Я., Боярчук О.Р.

196 Реабілітаційний комплекс для дітей із різними формами бронхітів др. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання медичної реабілітації дітей та підлітків присв’ячена 100-річчю кафедри пропедевтики дитячих хвороб ОДМУ та І-ої дитячої поліклініки м. Одеси. – Одеса 12-14 квітня 2005р. –С. 70. 1 Банадига Н.В., Рогальський І.О., Дмитришина Н.М.

197 Комплексний підхід до реабілітації дітей із бронхіальною астмою др.    Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання медичної реабілітації дітей та підлітків присв’ячена 100-річчю кафедри пропедевтики дитячих хвороб ОДМУ та І-ої дитячої поліклініки м. Одеси. – Одеса 12-14 квітня 2005р .– С. 70-71. 2 Банадига Н.В., Рибіна Т.В., Дубчак О.М., Рогальський І.О.

198 Принципи відновного лікування дітей із атопічним дерматитом др. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання медичної реабілітації дітей та підлітків присв’ячена 100-річчю кафедри пропедевтики дитячих хвороб ОДМУ та І-ої дитячої поліклініки м. Одеси. – Одеса 12-14 квітня 2005р. – С. 125. 1 Банадига Н.В., Рибіна Т.В., Дутчак О.М., Кияшко Т.Г.

199 Клініко-імунологічні аспекти атопічного дерматиту в дитячому віці др. Матеріали ХІVІІІ підсумкової науково-практичної конфе-енції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.-Тернопіль 3 червня 2005 р. – С. 125-126. 2 Банадига Н.В., Рибіна Т.В., Фтьомова О.Я., Чорна У.Я.

200 Обсяг медичної допомоги на до- та госпітальному етапах дітям з ГРВІ др. Матеріали ХІVІІІ підсумкової науково-практичної конфе-енції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.- Тернопіль 3 червня 2005 р. – С. 126-128 3 Банадига Н.В., Шеліган І.П., Рогальський І.О.

201 Випадок перикардиту у дитини з менінгококовою інфекцією др. Таврический медико-биологический вестник. – 2005. - № 2. – С. 4. 1 Банадига Н.В., Чорнота І.Д., Дутчак О.М.

202 Клініко-параклінічна характеристика перебігу бронхітів у дітей  Збірник наук. праць співробітників КМАПО /Під ред. Ю.В.Вороненко. – К, 2003. – С. 637-642. 6 Банадига Н.В.,Кміта І.В.

203 Закономірності метаболізму сполучної тканини у дітей із бронхолегеневими захворюваннями др. Метеріали науково-практичної конференції “Метаболічні розлади у дітей та підлітків: діагностика, профілактика, лікування. Київ, 14-15 вересня 2005р. – С. 11-12. 2 Банадига Н.В., Артимович Г.Я.

204 Атопический дерматит с позиции пре- и постнатальных факторов риска аллергии др. Современная педиатрия. – 2005. - №3. – С. 70 –72. 3 Банадыга Н.В., Рыбина Т.В.

205 Вікова залежність вмісту румалонових антитіл у дітей з бронхітами др. Перинатология и педиатрия. – 2005.- №1/2, часть 2. – С. 7 1 Банадига Н.В., Лазурко Л.П.

206 Динаміка імунологічних показників у дітей із бронхіальною астмою залежно від складу медикаментозної терапії др. Перинатология и педиатрия. – 2005. - №1/2 часть 2. – С. 37. 1 Рогальский І.О.,

Банадига Н.В.,Дутчак О.М.

207 Вивчення стану мікро середовища дітей з атопічним дерматитом др. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей». – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2005. – С. 12-15. 3 Банадига Н.В., Рибіна Т.В.

208 Диференційна діагностика та підходи до лікування субфебрильних та фебрильних станів у дітей др. Тернопіль, 2005. – 32 с. 32 Банадига Н.В.

209 Проблема алергії у дітей першого року життя др. Перинатология и педиатрия. – 2005. - №3/4/24. – С. 40 - 42 3 Банадига Н.В., Рибіна Т.В.

210 Проведення ступінчастої терапії бронхіальної астми у дітей з урахуванням глибини імунопатії др. Современная педиатрия. – 2005. - № 4 /9/. – С. 45-46 2 Банадига Н.В., Рогальський І.О.,Рибіна Т.В.

211 Забезпечення раціонального вигодовування дітей із проявами алергії у ранньому віці -“- Матеріали науково-практичної конференції з міжнар.участю “Функціональні розлади травлення у дітей раннього віку, їх профілактика та лікування”. – Київ 16-17 березня 2006р.- С. 2-3. 2 Банадига Н.В.,. Волинець В.Б., Дутчак О.М.

212 Місце панкреатопатії у дітей на тлі хронічної патології органів травлення -“- Сучасні досягнення в гастроентерології.- К.:Прапор.-2006.- С. 30-32 3 Банадига Н.В.,. Дутчак О.М.

213 Методологія планування дисертаційних робіт -“- Матеріали науково-практичної конференції “Проблеми сучасного медичного науковознавства.- Тернопіль 18-19 травня 2006р.– -С. 20-21 2 Банадига Н.В.,. Рогальський І.О.,Рибіна Т.В.

214 Роль сестринського процесу в реалізації основ доказової медицини -“- Матеріали науково-практичної конфе-ренції “Проблеми сучасного медич-ного науковознавства.- Тернопіль 18-19 травня 2006р.-С. 20-21. 2 Банадига Н.В., Ходорчук Н.Я., Рогальський І.О.

215 Корекція функціональних розладів травлення у дітей, що вигодовуються замінниками грудного молока -“- Матеріали ХІХХ підсумкової науково-практичної конференції “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. 2 червня 2006.- м.Тернопіль:Укрмедкнига, С. 111-113 3 Банадига Н.В., Рогальський І.О., Бойко О.В.

216 Сестринський процес в умовах реформування медичної освіти -“- Медична освіта . 2006.- № 3. –С. 58-60. 3 Банадига Н.В., Ходорчук Н.Я.,Рогальський І.О.

217 Впровадження принципів доказової медицини в навчальний процес на кафедрі педіатрії ФПО -“- Медична освіта. – 2006- № 4-С. 19-22. 4 Банадига Н.В.,Слободян Л,М,,Хдорчук Н.Я.., Боярчук О.Р.

Рогальський І.О.

218 Впровадження принципів доказової медицини в навчальний процес на кафедрі педіатрії ФПО -“- Медична освіта. – 2005- № 4-С. 19-22. 4 Банадига Н.В.,Слободян Л,М.Ходорчук Н.Я.,Боярчук О.Р.

Рогальський І.О.

219 Діагностика та корекція порушень зовнішньосекреторної функції підшлункової залози у дітей -“- Современная педиатрия. –2006. -№2.-С. 82-84. 3 Банадига Н.В.,Дутчак О.М.

220 Вплив грудного вигодовування на становлення імунної системи у дитини -“- Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Функціональне харчування та його вплив на імунітет і здоров’я дітей раннього віку”. Місхор, 27-29.09.2006 р.- С. 3-5. 3 Банадига Н.В., Рогальський І.О.,

Дутчак О.М.

221 Спосіб лікування хворих на атопічний дерматит у дітей -“- Деклараційний патент на корисну модель. – 15.09.2006. – Бюлетень № 9  Рибіна Т.В.,Банадига Н.В.

222 Дисімуноглобулінемія – супутник уражень травної системи -“- Мат. УІ Всеукраїн. науково-практичної конф. “Питання імунології в педіатрії – сучасні підходи до імунопрофілактики та імунотерапії у дітей.- 25-26.09.2006 р. –Київ. – С. 10 1 Банадига Н.В., Дутчак О.М.

223 Особливості гуморальної відповіді у дітей із рецидивуючим бронхітом -“- Мат. УІ Всеукраїн. науково-практичної конф. “Питання імунології в педіатрії – сучасні підходи до імунопрофілактики та імунотерапії у дітей.- 25-26.09.2006 р. –Київ.  – С. 10 1 Банадига Н.В.

224  Комплексна реабілітація дітей із рецидивуючою тонзилярною інфекцією -“- Мат. УІ Всеукраїн. науково-практичної конф. “Питання імунології в педіатрії – сучасні підходи до імунопрофілактики та імунотерапії у дітей.- 25-26.09.2006 р. –Київ. -С. 9 1 Банадига Н.В., Рогальський І.О., Дутчак О.М.

225 Місцеве застосування лініменту циклоферону у дітей при атопічному дерматиті -“-  Мат. УІ Всеукраїн. науково-практичної конф. “Питання імунології в педіатрії – сучасні підходи до імунопрофілактики та імунотерапії у дітей.- 25-26.09.2006 р. –Київ. – С.9 1 Банадига Н.В., Рибіна Т.В,

226 Особливості діагностики стану  підшлункової залози в дітей із патологією гепатобіліарної зони -“- Клінічна та експериментальна патологія. – 2006.- Т.У.- № 3.- С. 9-11 3 Банадига Н.В., Дутчак О.

227  Диференціальні  ознаки глибини запального компонента при бронхіальній астмі -“- Мат. ІІІ конгресу педіатрів України.- Київ, 17-19 жовтня 2006 року.- С. 154-156. 3 Банадига Н.В. Рогальський І.О.

228 Вторинна екзокринна недостатність підшлункової залози у дітей -“- Мат. ІІІ конгресу педіатрів України.- Київ, 17-19 жовтня 2006 року.- С. 156-157 2 Банадига Н.В. Дутчак О.М.

229 Клініко-ендоскопічні особливості хронічної гастродуоденальної патології у дітей, асоційованої з Helicobacter pylory -“- Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. “Здобутки та перспективи внутрішньої медицини”.- 19-20.10. 2006 р. –Тернопіль.- С. 106-107 2 Боярчук О.Р., Банадига Н.В., Рудик Т.М., Бутницький Ю.І., Глинчак Л.В., Рибіна Т.В.

230 Клінічна ефективність препарату «Атма» при лікуванні дітей з бронхіальною астмою -“- Матеріали науково-практичної конференції  “Екопатологія в педіатрії”. – 2-3 жовтня 2006 р. –Тернопіль. –С. 15-16 2 Банадига Н.В., Ходорчук Н.Я. Дронова О.Й.

231 Грудне вигодовування  та становлення імунітету у дитини -“- Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2006.- № 3./- 04./. – С. 5-8 4 Банадига Н.В.

232 Виваженість організації харчування у малюків із групи ризику та проявами харчової алергії -“- Матеріали науково-практичної конфе-ренції з міжнарод-ною участю “Дихальна підтримка новонароджених та інші актуальні питання  неона-тології”. –Львів. 9-10 жовтня 2006 р. – С. 76-77. 2 Банадига Н.В.

233 Диференційована оцінка уражень підшлункової залози у дітей -“- Тези УІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання педіатрії, присвя-ченої пам’яті член-кор. АМН , НАН України, РАМН, проф.В.М. Сідель-нікова. – Київ 16-18.11. 2006 р.– С. 6. 1 Банадига Н.В., Дутчак О.М.

234 Особливості створення посібників та підручників для післядипломної підготовки лікарів-педіатрів   Матеріали наук.-практ. конф. “Проблеми створення підручника нового покоління для вищих мед. (фарм.) навч. закладів”. – Тернопіль. – 2006. – С. 140-143. 4 Банадига Н.В.,Боярчук О.Р.Слободян Л.М.,

Бузько Є.Ф.,Рогальський І.О.

235 Диференційована оцінка характеристик кашлю та вираженості ендобронхіту: критерії вибору муколітичної терапії -«- Здоровье ребенка. – 2007. - № 1/4/. – С. 10-12 3 Банадига Н.В.

236 Місце хламідійної інфекції в етіології пневмоній у дітей раннього віку -«- Матеріали науково-практичної конференції «Медико-соціальні проблеми. – 2007. – Тернопіль. – С. 13-14. 2 Банадига Н.В.,

Томашівська Т.В.Сабала Р.М.

237 Раціональна антибактеріальна терапія в педіатрії -«- Тернопіль. – 2007. – 36 с. 36 Банадига Н.В.

238 Медико-соціальні аспекти атопічної патології дитячого віку -«- Мат. конф. «Медико-соціальні проблеми дитячого віку. – 12-13.04.2007 р. – Тернопіль. – С. 11-12. 2 Банадига Н.В.,Гаріян Т.В.

239 Організація адекватного харчування дітей із групи ризику та з проявами харчової алергії -«- Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фізіологія і патологія новонароджених».- Київ, 15-16 березня 2007.- С. 193-194. 2 Банадига Н.В.

240 Організація адекватного харчування дітей з групи ризику та з проявами харчової алергії -«- Современная педиатрия. – 2007. - № 1.- С. 24-28. 5 Банадига Н.В.

241 Взаємообумовленість процесів обміну сполучної і кісткової тканини у дітей з бронхіальною астмою -«- Український морфологічний альманах .- 2007. – Т.5 ,№ 2. – С. 92. 1 Банадига Н.В.,Рогальський І.О.

242 Диференційована оцінка характеристик кашлю та вираженості ендобронхіту: критерії вибору муколітичної терапії -«- Збірник наукових праць «Здорова дитина» - здорове суспільство». – Київ, 2007.

- С. 62-67. 7 Банадига Н.В.

243 Залежність інтенсивності обмінних процесів сполучної і кісткової тканини у дітей з бронхіальною астмою -«- Підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – Тернопіль 8.06.2007 р.– С. 101. 1 Банадига Н.В.,Рогальський І.О.,Ганевська О.

244 Частота порушень екскреторної функції підшлункової залози на тлі патології органів травлення -«- Підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – Тернопіль 8.06.2007 р – С. 102. 1 Банадига Н.В.,Рудик Т.М.,Глинчак Л.В.,Дутчак О.М.,Галузінська О.

245 Особливості діагностики цитомегаловірусної та хламідійної інфекції у дітей  -«- Матеріали Всеукраїнської навч.наук.конф. «ТОRCH-інфекції: діагностика, лікування та профілактика» Тернопіль,21-22 березня 2007р. – С. 12-14. 3 Банадига Н.В., Гаріян Т.В.,Томашівська Т.В.,Задорожна В.В.

246 Шляхи реформування післядипломної освіти лікарів-педіатрів -«- Матеріали Всеукраїнської навч.наук.конф. «Впровад-ження засад Болонської системи освіти Український і зарубіжний досвід. – Тернопіль, 14-15.05. 2007р. – С. 316-317. 2 Банадига Н.В.,Боярчук О.Р., Бузько Є.Ф.,Гаріян Т.В.

247 Сучасне бачення методів та реабілітації дітей хворих на бронхіальну астму -«- ПАГ. – 2007.- № 4. – С. 50. 1 Банадига Н.В.,Рогальський І.О.,Вітоль А.В.

248 Проблема ураження підшлункової залози у дітей -«- ПАГ. – 2007.- № 4. – С. 96. 1 Банадига Н.В.,

Дутчак О.М.

249 Динаміка гепатолієнального синдрому на тлі інфекційного мононуклеозу у дітей -«- Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина».- Вип. № 1.- 2007. – С. 56-57. 2 Банадига Н.В.,

Дутчак О.М.,Дивоняк О.М., Рогальський І.О., Задорожна В.В., Бочар Т.Т.

250 Місце та значення остеопенічного синдрому у дітей із бронхіальною астмою -«- Астма та алергія. – 2007. - № 1-2. – С. 60-61. 2 Банадига Н.В.,

 251 Сучасні можливості попередження харчової алергії у дітей -«- Новости медицины и фармации .- 2007.

- № 16./222/. – С. 16. 1 Банадига Н.В.

252 Значення активності метаболічних процесів в періоді новонардженості у формуванні атопії -«- Мат. І з»їзду неонатологів України. – Одеса, 2007.- С. 10-11. 2 Банадига Н.В.

253 Сезонність виникнення вроджених вад невральної трубки у популяції Рівненської області -«- Збірник наукових праць наук.-практ.конф. з міжнародною участю «Діагностичні центри: медико - біологічні аспекти діагностичного процесу.- Рівне, 2007. – С. 16-17. 2 Банадига Н.В.

 254 Атопічний дерматит у практиці педіатра і сімейного лікаря -«- Алергія у дитини. - № 2/4/. – 2007. – С.7-9 2 Банадига Н.В.

 255 Особливості перебігу поза лікарняної пневмонії хламідійно-бактерійного ґенезу у дітей раннього віку -«- Інфекційні хвороби. – 2007. - № 3. – С. 53-57. 5 Банадига Н.В., Томашівська Т.В., Васильєва Н.В.

256 Спосіб лікування дітей, хворих на позалікарняну пневмонію -«- Патент на корисну модель № 27643 .- 12 листопада 2007р. 1 Банадига Н.В., Томашівська Т.В., Васильєва Н.В.

257 Організація адекватного харчування дітей із групи ризику та з проявами харчової алергії -«- Медицинский вестник для педиатров.- 2007.- № 2 /8/.- С. 1-2. 2 Банадига Н.В.

258 Остеопороз чи остеопенія?  -«- Здоровье ребенка. – 2007.- № 6 /9/.- С. 52-56. 5 Банадига Н.В.

259 Проблема кашлю в педіатрії та шляхи її вирішення -«- Здоровье ребенка. - 2008 - № 1.-С. 35-38. 4 Банадига Н.В.

260 Метаболічна активність підшлункової залози на тлі патології травної системи -«- Збірник наукових праць співр.НМАРО ім. Шупика. – Київ. – 2007. – Вип. 16.- С. 110-114. 5 Банадига Н.В.,
Дутчак О.М

261 Проблема кашлю в педіатрії та шляхи її вирішення -«- Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблемні питання патології у дітей та підлітків».3-4 квітня 2008 р. – Тернопіль.- Укрмедкнига.- С. 76-77. 2 Банадига Н.В.

262 Остеопенічний синдром у дітей із бронхіальною астмою -«- Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблемні питання патології у дітей та підлітків».3-4 квітня 2008 р. – Тернопіль.- Укрмедкнига.- С. 48-50. 3 Банадига Н.В., Рогальський І.О.

263 Місце та роль місцевої терапії в етапному лікуванні атопічного дерматиту -«- Матеріали Всеукраїнської наук.-практ.конф.з міжнар. участю «Проблемні питання патології у дітей та підлітків» 3-4 квітня 2008 -Тернопіль.- Укрмедкнига.- С. 28-29. 2 Банадига Н.В

264 Активність метаболічних процесів сполучної тканини у періоді новонародженості -«- Матеріали Всеукраїнської наук.-практ.конф.з міжнар. участю «Проблемні питання патології у дітей та підлітків» 3-4 квітня 2008 -Тернопіль.- Укрмедкнига.- С. 10-11. 2 Банадига Н.В.,Гаріян Т.В.,Пасічник Г.М., Рогальський І.О.

265 Стан проблеми організації заходів попередження вроджених вад розвитку -«- Матеріали Всеукраїнської наук.-практ.конф.з міжнар. участю «Проблемні питання патології у дітей та підлітків» 3-4 квітня 2008 .- Тернопіль.- -«-Укрмедкнига.- С. 26-27. 2 Євтушок Б.А.Банадига Н.В.

266 Результати лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей Тернопільської області -«- Матеріали Всеукраїнської наук.-практ.конф.з міжнар. участю «Проблемні питання патології у дітей та підлітків» 3-4 квітня 2008 -Тернопіль.- Укрмедкнига.- С. 84-85.  Банадига Н.В., Слободян Л.М.Рудько Л.Я., Машталяр Н.Я.

Орел О.С., Свистун І.Я.

267 Диференційована терапія синдрому подразненого кишечника у дітей -«- Матеріали Всеукраїнської наук.-практ.конф.з міжнар. участю «Проблемні питання патології у дітей та підлітків» 3-4 квітня 2008 -Тернопіль.- Укрмедкнига.- С. 83-84. 2 Банадига Н.В., Гаріян Т.В., Боярчук О.Р., Рудик Т.М., Глинчак Л.В., Ковальчук Т.А.

268 Діагностика вторинних порушень зовнішньо секреторної функції підшлункової залози у дітей із хронічною патологією травної системи -«- Матеріали Всеукраїнської наук.-практ.конф.з міжнар. участю «Проблемні питання патології у дітей та підлітків» 3-4 квітня 2008 -Тернопіль.- Укрмедкнига.- С. 80-82. 3 Банадига Н.В., Дутчак О.М. Драчинська Г.В.

269 Педіатрія в практиці сімейного лікаря -«- Навчальний посібник /За ред. Проф. Банадиги Н.В. – Тернопіль:ТДМУ, 2008. – 340 с. 340 Банадига Н.В.

270 Маленький довідник педіатра -«- Тернопіль, 2008. – 34 с. 34 Банадига Н.В.

271 Проблемні питання патології у дітей та підлітків  -«- Медична академія, 2008 .- № 8.- С. 4 (газета) 1 Банадига Н.В.

272 Стан клітинного та гуморального імунітету у дітей раннього віку з позалікарняною патологією -«- Современная педиатрия. – 2008.- № 2/19/.- С. 36-39. 4 Банадига Н.В., Томашівська Т.В.

 273 Значення лабораторних методів діагностики вторинних порушень екзокринної функції підшлункової залози у дітей -«- Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини».-Тернопіль,13.06.2008 р. – С. 85-86. 2 Банадига Н.В.,

Дутчак О.М.

274 Клінічні особливості перебігу бронхіальної астми у дітей -«- Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини».-Тернопіль,13.06.2008 р. – С. 95-96. 2 Рогальський І.О.,

Банадига Н.В.

 275 Атопічний дерматит з позиції педіатра  -«- Здоровье ребенка.- 2008. - № 4 /3/. .-С. 86-89. 4 Банадига Н.В.

276 Біохімічні маркери резорбції та формування кісткової тканини та їх кореляція у дітей із бронхіальною астмою -«- Матеріали науково-практичної конф. «Патологія сполучної тканини та кісткової тканини у дітей різного віку» - Тернопіль:Укрмедкнига, 11-12 вересня 2008. – С. 26-27. 2 Банадига Н.В., Рогальський І.О.

277 Впровадження основ доказової медицини у навчальний процес кафедри педіатрії ФПО  -“- Матеріали науково-практичної конференції Доказова медицина та удосконалення  охорони здоров”я в Україні”. 10-11 квітня 2008 //Медична освіта. - № 3.-С. 22.  Банадига Н.В.,  Боярчук О.Р.,Гаріян Т.В.

278 Проблема безперервної  професійної підготовки педіатрів  др. Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції “Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищих медичних та фармацевтичних навчальних  закладах України. 15-16.05.2008 р. –Тернопіль. – С. 168-169. 2 Банадига Н.В.,  Боярчук О.Р., Рогальський І.О.,Гаріян Т.В.

279 Етіологічні чинники поза госпітальних пневмоній у дітей раннього віку -«- Матеріали  ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю »Внутриклеточные инфекции и состояние здоровья детей в ХХІ веке».- Донецьк, 4-5 грудня 2008 р. – С. 14-16. 3 Банадига Н.В.

280 Вплив супутньої патології на перебіг бронхіальної астми у дітей -«- //Астма та алергія. – 2008. - № 1-2.- С. 65-66. 2 Банадига Н.В.,   Рогальський І.Банадига А.І

281 Диференційна діагностика уражень підшлункової залози  -«- Експериментальна і клінічна  медицина

.- 2008.- № 4.- С. 86. 1 Банадига Н.В.

282 Діагностика вторинних порушень екзокринної функції підшлункової залози у дітей

 -«- Современная педиатрия. – 2008.- № 4(21)- С. 92-94. 3 Банадига Н.В., Дутчак О.М.

283 Диференційована оцінка характеристик  кашлю та вираженості ендобронхіту кашлю -«- Медичний вісник (газета для медиків) 08.02.2008.- С.1-2. 2 Банадига Н.В.

284 Етіологічна структура пневмоній у дітей та їх раціональна антибактеріальна терапія  -«- //Український пульмонологіч-ний журнал. – 2008.- № 3. Додаток. – С. 86. 1 Банадига Н.В

285 Профілактичне спрямування організації догляду за дітьми грудного віку  -«- Тези І Конгресу федерації педіатрів країн СНД «Дитина і суспільство: проблеми здоровя, розвитку та харчування».- Київ 15-21.05. 2009 р.- С.17. 1 Банадига Н.В.,Рогальський І.О.

286 Порушення зовнішньо секреторної функції підшлункової залози у дітей з патологією травної системи -«- Тези І Конгресу федерації педіатрів країн СНД «Дитина і суспільство: проблеми здоровя, розвитку та харчування».- Київ 15-21 травня 2009 р.- С.17. 1 Банадига Н.В.,Дутчак О.М., Галась М.М.

287 Сучасні підходи до ведення пневмоній у дітей  -«- Мат.наукового симпозіуму «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях». – Тернопіль, 24-25 вересня 2009 р. – С. 13-15. 3 Банадига Н.В., Рогальський І.О.

288 Щодо діагностики гострої ревматичної лихоманки у дітей -«- Тези Української науково-практичної конференції «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією».- Харків 2009.- С. 8-9. 2 Банадига Н.В., Боярчук О.Р.

289 Диференційні відмінності запального компоненту при бронхітах у дітей -«- Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини». –Тернопіль, 29-30 жовтня 2009 р. -С.143-144.

 2 Банадига Н.В., Рогальський І.О.,Кміта І.В.

290 Сучасне бачення методів лікування та реабілітації дітей на бронхіальну астму  -«- //Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини». - Тернопіль, 29-30 жовтня  2009 р.  - С.140-141. 2 Банадига Н.В., Рогальський І.О.

291 Діагностична цінність визначення рівня еластази-1 в крові у дітей із патологією органів травлення  -«- Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини» - Тернопіль, 29-30 жовтня 2009 р. - С.141-142. 2 Банадига Н.В., Дутчак О.М.

292 Особливості кісткової щільності поперекових хребців у дітей з тривалим перебігом бронхіальної астми

 -«- //Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини». – Тернопіль, 29-30 жовтня 2009 р. - С.-145-147. 3 Банадига Н.В., Рогальський І.О.

293 Історичний шлях колективу кафедри педіатрії ФПО -«- Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченій 30-літтю факультету післядипломної освіти  «Актуальні питання медицини» - Тернопіль, 29-30 жовтня 2009 р. - С.20-26. 7 Банадига Н.В., Рогальський І.О., Боярчук О.Р.

294 Залежність між активністю метаболічних процесів сполучної тканини та рівнем пренатальної сенсибілізації у новонароджених -«- Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченій 30-літтю факультету післядипломної освіти  «Актуальні питання медицини» - Тернопіль, 29-30 жовтня 2009 р. – С.144-145.  2 Банадига Н.В., Рогальський І.О.,Михальчук Л.М.

295 Підготовка лікарів-інтернів в світлі сучасних вимог на етапі післядипломної підготовки др Матеріали Всеукр. Наук.-практ. конфер. «Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я»- 28-29.05.2009. – Тернопіль. – 2009. – С.72-73. 1 Банадига Н.В., Боярчук О.Р.,Рогальський І.О.

296 Бронхіти у дітей  -«- Монографія.- Тернопіль:Воля, 2010.- 192 с. 192 Банадига Н.В.

297 Значення семінарських занять у підготовці лікарів-інтернів з фаху «Педіатрія» -«- Мат.Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ (Ф) НЗ України:результати, проблеми, перспективи».- Тернопіль, 20-22.05.2010 р. – С. 398-399. 2 Банадига Н.В., Рогальський І.О.

 298 Сучасні аспекти виникнення бронхіальної астми в дитячому віці  -«- Збірник мат.підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».- Тернопіль, ТДМУ: »Укрмедкнига», 2010.-С. 90-91. 2 Банадига Н.В.

299 Сучасні аспекти структури та розповсюдженості хронічних неспецифічних захворювань бронхолегеневої системи  -«- Збірник мат. підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».- Тернопіль, ТДМУ: »Укрмедкнига», 2010.-С. 91-92. 2 Банадига Н.В., Рогальський І.О.

 300 Місце та значення імунологічних методів дослідження в діагностиці уражень підшлункової залози  -«- Перинатология и педиатрия.- 2009- № 3.-С. 123. 1 Банадига Н.В., Дутчак О.М., Банадига А.І.

301 Значення скринінгового визначення рівня Ig E у новонароджених  -«- Современная педиатрия.- 2010 р.- № 4 (32). –С. 207-208. 2 Банадига Н.В.

302 Дисбаланс імунологічної рівноваги при бронхіальній астмі  -«- Современная педиатрия.- 2010 р.- № 4 (32). –С. 208. 1 Банадига Н.В., Рогальський І.О.Банадига А.І.

303 Рецидивуючий бронхіт у дітей  -«- Новости медицины и фармации. -2010. - № 13-14 (август).- С. 6-7. 2 Банадига Н.В.

304 Значення семінарських занять  у підготовці лікарів-інтернів з фаху «Педіатрія» -«- Медична освіта . – 2010

.- № 1.- С. 81-83. 3 Банадига Н.В., Рогальський І.О.

 305 Особливості поза лікарняних пневмоній у дітей перших років життя  -«- Проблеми клінічної педіатрії. – 2010.-№ 2-3 (8-9).- С. 48-52 5 Банадига Н.В.

306 Проблемні питання патології у дітей -«- Медична академія. – 2011- № 1 (15.01.2011). – С. 4. 1 Банадига Н.В., Рогальський І.О.

307 Виявлення та усунення порушень зовнішньосекреторної функції підшлункової залози у дітей -«- Перинатология и педиатрия. – 2010.- № 2 .- С. 76-77 2 Банадига Н.В.

308 Порушення процесів мінералізації кісткової тканини у дітей на тлі бронхіальної астми  -«- Перинатология и педиатрия. – 2010.- № 3 (43) .- С. 89-91 3 Банадига Н.В., Рогальський І.О.

309 Сучасна  діагностика і корекція функціональних порушень зовнішньосекреторної  функції підшлункової

залози у дітей на тлі хронічної патології органів травлення  -«- Інформаційний лист.- № 46.- 2011.- 4 с. 4 Банадига Н.В.

310 Питання диференційної діагностики суглобового синдрому у дітей з гострою ревматичною лихоманкою  -«- Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. - № 2. - С. 71-74. 4 Банадига Н.В.,Боярчук О.Р.

311 Цитокіновий статус у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця  -«- Современная педиатрия. – 2011. - № 1(35). – С. 182-183. 2 Банадига Н.В.,Боярчук О.Р.

312 Місце вторинної екзокринної недостатності підшлункової залози у дітей з патологією органів травлення  -«- Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. - № 1. – С. 154-155. 2 Банадига Н.В., Дутчак О.М.,Рогальський І.О.

313 Роль вірусів родини герпес у дітей з ревматичною хворобою серця -«- Підсумкова науково-практична

конференція «Здобутки клінічної та експеримен-тальної медицини» . – 9 червня 2011 року

- Тернопіль. - С. 107. 1 Банадига Н.В., Боярчук О.Р., Микуляк І.Д.,Митник А.Л.

314 Принцип ступінчатої та етапної терапії бронхіальної  астми у дітей -«- Підсумкова науково-практична

конференція «Здобутки клінічної та експеримен-тальної медицини» . – 9 червня 2011 року.

- Тернопіль - С. 107-108. 2 Банадига Н.В., Рогальський І.О., Бойко О.В.

 315 Характер змін бронхіального секрету у дітей          з бронхіальною астмою та рецидивуючим

бронхітом -«- Підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експеримен-

тальної медицини» . – 9 червня 2011 року - Тернопіль. – С. 108-109 2 Банадига Н.В., Рогальський І.О.,

Мосула О.І.,Микуляк І.Д., Митник А.Л.

316 Панкреатична недостатність у дітей з патологією травної системи  -«- Современная педиатрия. – 2011. - № 3. – С. 115-118 3 Банадига Н.В., Дутчак О.М.,Рогальський І.О.Банадига А.І., Яцків О.Н.

317 Сучасні закономірності перебігу атопічної патології у дітей перших років життя -«- Педіатрія, акушерство та гінекологія . -2011.- № 4 (446) -С. 15 1 Банадига Н.В., Рогальський І.О.

318 Діагностиче значення клапанної  регургітації у дітей з гострою ревматичною лихоманкою

 -«- // Перинатология и педиатрия. – 2011 р. № 2 (46).- С. 84-86 3 Банадига Н.В., Боярчук О.Р., Комаровський Р.Р.   Вирішені та невирішені питання бронхіальної астми у дітей.  -«- //Вісник наукових досліджень- № 3 (64).- 2011 р. - С.20-22. 3           Н.В.Банадига Н.В., Рогальський І.О.

 320 Шляхи удосконалення післядипломної освіти лікарів-педіатрів  -«- Матеріали Всеукраїнської наук. навчально- метод. конференції “Нолві напрямки впровадження кредитно-модульної системи  організації навчального процесу у  вищих медичних і фармацевтичних навчальних  закладах України ІІІ-ІУ рівнів акредитації».  –Тернопіль,  2011.- С. 415. 1 Банадига Н.В., Боярчук О.Р., Сагаль І.Р.

321 Вторинна панкреатична недостатність у дітей  -«- Науковий вісник Ужгородського університету,серія «Медицина», випуск 2(41).-2011. – С. 335-338. 4 Банадига Н.В

322 Аспекти розвитку остеопорозу при ювенільному ревматоїдному артриті -«- Науково-практичний журнал «Проблеми остеології». - № 1-Т.14. січень-березень 2011 р. - С. 47-49. 3 Банадига Н.В., Боярчук О.Р.,

Сагаль І.Р.,Микуляк І.Д., Митник А.Л.

323 Індивідуальність підходів та етапність лікування бронхіальної астми у дітей -«- Буковинський медичний вісник. – 2011 р. – Том. 15. - №4 (60). – С. 143-145. 3 Н.В.Банадига Н.В., Рогальський І.О.

324 Особливості сучасної діагностики гострої ревматичної лихоманки та хронічної ревматичної хвороби серця  -«- //Таврический медико-биологический вест ник. – 2011. - № 2 (54). – С.143. 1 Банадига Н.В., Боярчук О.Р.

325 Невирішені питання бронхіальної астми  Друк З турботою про дитину .- 2012. - № 2 (29). – С. 4-8. 5 Банадига Н.В.

326 Ефективність спелеотерапії у комплексному лікуванні дітей із рецидивуючим бронхітом Друк Підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицин и». – 17 квітня 2012 року. – м. Тернопіль.- С. 151. 1 Банадига Н.В., Рогальський І.О.Мосула О.І., Драчинська Г.Рогальська Я.В

327 Засоби профілактики алергічних хвороб у дітей Друк Підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицин и». – 17 квітня 2012 року. – м. Тернопіль.- С. 152. 1 Банадига Н.В., Рогальський І.О.Пасічник Г.М.,Банадига А.І.

328 Історія кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти  Друк Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2012. - № 2. – С. 7-11. 5 Банадига Н.В.

329 Функціональні порушення підшлункової залози у дітей на тлі патології травної системи  Друк Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2012. - № 2. – С. 14-17. 4 Банадига Н.В.,

Дутчак О.М.,Банадига А.І.

330 Зміни в нітроксидергічній системі у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця друк Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2012. - № 2. – С. 18-21. 4 Банадига Н.В.,Боярчук О.Р.

331 Клінічні аспекти  залізодефіцитних анемій у дітей раннього віку  друк Мат. міжрегіон. наук. -практ. конф.лік.-педіатрів «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією». – Харків. – 28 березня 2012 р.- С.3-5  Банадига Н.В.,Рогальська Я.В.,Рудько Л.Я.,Машталяр Н.Я.

Орел О.С.,Свистун І.Я.

332 Ведення фізіологічної вагітності друк Методичний посібник.- Київ: Україно-швейцарська програма «Здоров»я матері та дитини», 2012. – 128 с.(С. 66-81). 128 Лісовська С.Г., Осташко С.І., Матюха Л.Ф.,

Бабінець Л.С.,Банадига Н.В., Бойчук А.В., Трищенко О.В.,Макарчук О.М., Пирогова В.Г.,Савка Р.В.

333 Прогностичні критерії ризику формування хронічної ревматичної хвороби серця у дітей друк Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2012. – Том.75. - № 2. – С. 14-18. 5 Банадига Н.В.,
Боярчук О.Р.,Ярема Н.І.

334 Раціональна антибактеріальна терапія в педіатрії -«- Видання третє, змінене, доповнене).-Тернопіль, 2012. – 48 с. 48 Банадига Н.В.

335 Ефективність спелеотерапії у комплексному лікуванні дітей із рецидивуючим бронхітом -«- Підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицин и». – 17 квітня 2012 року. – м. Тернопіль.- С. 151. 1 Банадига Н.В., Рогальський І.О. Мосула О.І., Драчинська Г.В.

Рогальська Я.В.

 336 Прогностичні критерії ризику формування хронічної ревматичної хвороби серця у дітей  -«- Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2012. – Том.75. - № 2. – С. 14-18. 5 Банадига Н.В.,Боярчук О.Р.,

Ярема Н.І.

337 Шляхи попередження алергічних захворювань у дітей  -«- Современная педиатрия. – 2012. -№ 4 (44). – С. 50-53. 4 Банадига Н.В.

338 Етапність та диференційовані підходи до лікування бронхіальної астми у дітей  -«- Інформаційний лист. – 2012. - № 216-2012. – 4 с. 4 Банадига Н.В., Рогальський І.О.

 339 Мікроелементний статус у здорових дітей раннього віку -«- Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2012. –Том.2, № 1. – С. 73. 1 Рогальська Я.В.,Банадига Н.В.

 340 Стратегія лікувального харчування у дітей з атопічним дерматитом  -«- Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2012. –Том.2, № 1. – С. 8. 1 Банадига Н.В.,Рогальський І.О.

Матвійків Г.А.,Семків Л.Б.

341  «Неспецифічна імунотерапія в комплексі лікування бронхіальної астми » -«- Інформаційний лист -2012 р.

Київ. -№ 3.- 4с. 4 Антипкін Ю.Г.,Лапшин В.Ф.,Уманець Т.Р.,СтепановаЛ.С.Вербицька Л.Є.,Банадига Н.В.,

Рогальський І.О.

342 Зміни тромбоцитів у хворих на гостру ревматичну лихоманку та хронічну ревматичну хворобу серця -«- //Науково-практичний журнал «Перинатология и педиатрия» № 2 (50) 2012. – С.95-98 4 Банадига Н.В.,

Боярчук О.Р., Волков К.С.

343 Майбутнє твориться сьогодні (2007-2012)   Тернопіль:ТДМУ, 2012. – 428 с. 428 М.А. Андрейчин, С.М. Андрейчин, Л.С.Бабінеь, Н.В.Банадига та ін.

344 Виявлення та усунення порушень зовнішньосекреторної функції підшлункової залози у дітей Др.. //Вестник клуба панкреатологов.-2012. - №4.- С. 16-18 . 3 Н.В. Банадига

345 Спосіб визначення груп ризику щодо формування атопічної патології у дітей  Др. //Інформаційний лист. -2013 .- № 36. – 4 с. 4 Банадига Н.В., Гаріян Т.В., Боярчук О.Р., Ковальчук Т.А.

346 Спосіб лікування дітей, хворих на атопічний дерматит Др. // Інформаційний лист. -2013.- № 37 - 4 с. 4 Банадига Н.В., Гаріян Т.В., та інші

347 Вибір антибактеріальної терапії в лікуванні бронхітів у дітей Др. //Здоров’я України.- 2013 .- 3 (304). – С. 45-46. 2 Банадига Н.В

348 Особливості імунологічної реактивності у дітей з різним ступенем тяжкості залізодефіцитної анемії  Др. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013.- № 2. – С. 13-16. 4 Банадига Н.В., Рогальська Я.В.

349 Вибір антибактеріальної терапії в лікуванні бронхітів у дітей  Др. //Здоровье ребенка.- 2013.

- № 1 (44). – С.127-130.  Банадига Н.В

350 Впровадження нових технологій на післядипломному етапі підготовки лікарів-педіатрів

 Др. //Кредитно-модульна система організації навчального процесу у Вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: матеріали Х ювіл. Всеукраїнської навч.-наук. Конф. з міжнар. Участю, Тернопіль, 18-19 квітня 2013 р. – С. 384-385. 2 Банадига Н.В., Боярчук О.Р., Сагаль І.Р.

 351 Острая ревматическая лихорадка и вирусы семейства Herpesviridae – существует ли связь?

 Др. //Сибирский медицинский журнал.-2013. - № 2.- С. 90-92. 3 Боярчук О.Р., Банадыга Н.В., Гариян Т.В.

352 Сидеропенічні стани у дітей раннього віку: вирішені та невирішені питання Др. //Здобутки клінічної та експериментальної  медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції. – 18 червня 2013 р. – Тернопіль: Укрмедкнига. – С.109-110. 1 Банадига Н.В., Рогальська Я.В., Рогальський І.О.,

Дутчак О.М.

353 Випадок мікст-інфекції: вітряна віспа і менінгококова інфекція у дитини  -«- Современная педиатрия. – 2013. - № 2(50). – С. 38-40. 3 Н.В.Банадига

 354 Клінічні аспекти залізодефіцитної анемії в дітей раннього віку  -«- Перинатология и педиатрия. – 2013. - № 2 . –С. 82-85. 4 Н.В Банадига., Я.В. Рогальська

 355 Обмін міді у дітей раннього віку на тлі залізодефіцитної анемії  -«- Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 3. – С. 45-47. 3 Банадига Н.В., Рогальська Я.В.

 356 Перебіг хронічної ревматичної хвороби серця у дітей на тлі реактивації Епштейна-Барр вірусної

інфекції  Современная педиатрия.- 2013.- № 3 (51).- С.100-104.  4 Боярчук О.Р., Банадига Н.В., Сагаль І.Р.

 357 Труднощі діагностики синдрому Кавасакі в дитячому віці -«- Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції і пленуму АІУ-Алушта, 3-4 жовтня 2013 р.- С. 207-209 3 Банадига Н.В., Дивоняк О.М.

358 Сучасні підходи до неспецифічної імунотерапії в комплексному лікуванні бронхіальної астми -«- Матеріали ІІІ Наукового симпозіуму «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення» (з міжнародною участю). – 03-04 жовтня 2013 року, Тернопіль,Україна.- С. 7-8 2 Банадига Н.В., Рогальський І.О.

359 Активність гуморальної відповіді у дітей із поєднаною патологією травної системи -«- Матеріали ІІІ Наукового симпозіуму «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення» (з міжнародною участю). – 03-04 жовтня 2013 року, Тернопіль,Україна.- С. 6-7. 2 Банадига Н.В.,Дутчак О.М.

360 “Risk Factors of Rheumatic Heart Disease in Children of West Ukraine -«- Educational congress  

L mastercourse.- Lyon, France 19-22 september, 2013 .– p. 4 Nataliya Banadyga, Oksana Boyarchuk, Tetyana Hariyan

361 Характеристика клітинної ланки імунітету у дітей з атопічним дерматитом та супутньою патологією гепатобіліарного тракту -«- Современная педиатрия.- 2013.-№ 5 (53).- С. 217. 1 Гаріян Т.В Банадига Н.В.,

Боярчук О.Р.

 362 Особливості гуморальної відповіді у дітей в умовах залізодефіцитної анемії -«-  Современная педиатрия.-2013.-№ 5 (53) .- С.212. 1 Банадига Н.В. Рогальська Я.В.,

363 Діагностика і лікування стрептококових інфекцій носоглотки у дітей в аспекті профілактики гострої ревматичної лихоманки -«- Перинатология и педиатрия. – 2013. - № 3 (53). – С. 78-81. 4 Банадига Н.В.

Боярчук О.Р.

364 Рідкісні форми менінго-кокової інфекції у дітей (клінічні спостереження) -«- Здоровье ребенка. – 2013 .- № 7 – С. 157-161. 5 Банадига Н.В.

 365 Спосіб діагностики екзокринної недостатності підшлункової залози у дітей  Патент на корисну модель № 84520 - 25.10.2013 р.  Банадига Н.В., Дутчак О.М.

366 Спосіб реабілітації дітей, хворих на хронічну ревматичну хворобу серця  Інформаційний лист. - № 93. – 2013 . – 4 с. 4 Боярчук О.Р.,Банадига Н.В.

367 Диференційовані підходи до діагностики та корекції панкреатичної недостатності у дітей -«- Современная педиатрия. – 2013. - № 7.- С. 127-130. 4 Банадига Н.В.

 368 Сутність диселементозу у дітей із залізодефіцитною анемією «- Современная педиатрия. – 2013. - № 6.- С. 105-109. 5 Банадига Н.В.

 369 Значення функціонального стану травної системи у перебігу атопічного дерматиту у дітей Др. Перинатология и педиатрия. – 2013. - № 4(56).- С. 43-46. 4 Банадига Н.В.

370 Мікроелементний баланс при залізодефіцитній анемії в дитячому віці Др. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013.-№ 2.-С. 28-31. 4 Банадига Н.В.,Рогальська Я.В.

371 Кафедра педіатрії ННІПО (професійний шлях за 2009-2014 роки) Др. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря» - Тернопіль, 27 лютого 2014 року. – С. 39-49. 11 Банадига Н.В., Дутчак О.М.,Рогальський І.О.

372 Диференційований підхід до застосування антибактеріальної терапії у дітей в амбулаторній практиці Др. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря» - Тернопіль, 27 лютого 2014 року. С.- 49-51. 3 Банадига Н.В.,Рогальський І.О.

373 Діагностичне значення дисімуноглобулінемії у дітей із патологією травної системи Др. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря» - Тернопіль, 27 лютого 2014 року. -  С.51-52. 2 Банадига Н.В.,Дутчак О.М.,

 374 Проблеми полідефіцитних станів у дітей раннього віку із залізодефіцитною анемією Др. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря» - Тернопіль, 27 лютого 2014 року. -  С.52-54. 3 Банадига Н.В.,Рогальська Я.В.

375 Доцільність, ефективність, безпечність при виборі препарату для лікування кашлю у дітей Др. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря» - Тернопіль, 27 лютого 2014 року. -  С.54-56. 3 Банадига Н.В.,Продосевич Г.В.

376 Особенности обмена магния у детей с железодефицитной анемией  Др. Педиатрия.Восточная Европа (международный научно-практический журнал. – 2014. - № 1 (05).- С.134-141. 8 Банадига Н.В

377 Випадок синдрому Кавасакі -«- Мат.конф. "Здобутки клінічної та експериментальної медицини», Тернопіль, 21 травня 2014 р. – С. 90. 1 Банадига Н.В.,Дивоняк О.М.

378 Перебіг гострого обструктивного бронхіту у дітей в сучасних умовах -«- Мат.конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», Тернопіль, 21 травня 2014 р. – С. 90-91. 2 Банадига Н.В., Продосевич Г.В

379 Вплив залізодефіцитної анемії у дітей на формування системного імунітету  Современная педиатрия. – 2014 р. – № 3.- С. 42-46. 5 Банадига Н.В.,Рогальська Я.В.,Рогальський І.О.

380 Ферментотерапія в педіатрії: доцільність і виваженість підходів до її проведення -«- Здоровье ребенка. – 2014. - № 4 (55) . – С. 121-126. 6 Банадига Н.В.

381 Випадок синдрому Кавасакі  -«- Современная педиатрия.- 2014.- № 4. – С. 40-42 3 Банадига Н.В.

382 Дискусійні питання необхідності введення річного післядипломного стажування в Україні -«- Мат.Всеукр.наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Післядипломна освіта та лікарське самоврядування за європейськими стандартами» (з дистанційним поєднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку). – Тернопіль, 11-12.09.2014 р. – С. 221-227. 7 Банадига Н.В.

383 Комплексный подход к проблеме железодефицитной анемии -«- Тезисы УІ Конгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоров’я, развития и питания. – Минск, 9-10 октября 2014 р. – С. 23. 1 Банадига Н.В

384 Діагностичний алгоритм у дітей із симптомом еозинофілії -«- Мат.Всеукраїнської наук.-практ. Конф.інфекціоністів «Фармакотерапія і профілак-тика інфекційних та парази-тарних хвороб. – Харків, жовтень 2014 року. – С. 12-15. 4 Банадига Н.В.,Дивоняк О.М.

385 Спосіб діагностики диселементозу у дітей раннього віку із залізодефіцитною анемією -«- Патент на корисну модель № 94157 - 27.10.2014 р.  Банадига Н.В.Рогальська Я.В.

386 Від симптому гарячки до  синдрому Кавасакі -«- Мат.Всеукр.наук.-практ. конф. з міжнар. Участю

«Питання імунології в педіатрії» - Львів, 6-7 листопада 2014 р. //Современная педиатрия . – 2014 . - № 5(61).- С. 157-158. 2 Банадига Н.В.,Дивоняк О.М.

387 Процеси імуногенезу в дітей  із залізодефіцитною анемією -«- Мат.Всеукр.наук.-практ. Конф. з міжнар. Участю «Питання імунології в педіатрії» - Львів, 6-7 листопада 2014 р – С. 158 1 Банадига Н.В.

Рогальська Я.В.Рогальський І.О.

388 Розвиток комунікативних навиків лікарів-інтернів на етапі післядипломної підготовки -«- Мат.Всеукр.наук.-практ. Конф. з міжнар. Участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України –Тернопіль 15-16 травня 2014 р. Ч.2.  – С. 373-374. 2 Банадига Н.В. Боярчук О.Р.

Гаріян Т.В.

389 Вивчення якості життя дітей з атопічним дерматитом в практиці педіатра -«- Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.№2 .- С. 10-11. 2 Банадига Н.В. Гаріян Т.В      Фтьомова О.Я.

390 Вибір препарату для лікування кашлю у дітей: доцільність, ефективність, безпечність, комплаєнс Др. Современная педиатрия. – 2015. - № 1(65). – С. 44-49. 6 Банадига Н.В.

391 Від проблем раннього віку до хронічної патології у дітей та дорослих Др. Мат.наук-практ.конференції

«Коморбідні стани в практиці лікаря – інтерніста».- Тернопіль 5 березня 2015 р. - С. 11-12. 2 Банадига Н.В.

392 Особливості добового монітору артеріального тиску у дітей із синдромом артеріальної гіпертензії  Др. Мат.науково-практ.конференції «Коморбідні стани в практиці лікаря – інтерніста». Тернопіль 5 березня 2015 р. – С. 12-13.

 2 Банадига Н.В., Дутчак О.М., Продосевич Г.В., Микуляк І.Д., Митник А.Л., Козак С.І.

393 Правові та методологічні засади підготовки лікарів-педіатрів із медико-соціальних питань підліткового віку Др. Мат.Всеукр.науково-практ.конференції з між народ. участю присвяченої пам’яті ректора чл.-кор. НАМН України проф.Л.Я.Ковальчука «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України». 21-22 травня 2015 р. – С. 415-417. 2 Банадига Н.В., Дутчак О.М., Продосевич Г.В., Козак С.І.

394 Новели законодавства у сфері надання допомоги хворим на рідкісні захворювання в Україні Др. Современная педиатрия  № 2 (66). 2015 р. – С. 16-18. 3 Н.В.Банадига, І.О.Рогальський       .М.Калинюк

395 Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей залежно від фенотипу Др. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини матеріали підсумкової науково-практ.конф. присвяченої пам’яті ректора чл.-кор. НАМН України проф.Л.Я.Ковальчука  .- Тернопіль 17.06.2015 р. С.- 173-174. 2 Банадига Н.В.,

Волошин С.Б.

396 Особливості харчових уподобань та фізичної активності дітей з патологією шлунково-кишкового тракту Др. Мат. підсумкової науково-практ.конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». 17 червня 2015 р. – С. 174. 1 Банадига Н.В., Ясній О.Р., Гаріян Т.В., Глинчак О.М.

397 Атопічний дерматит у дітей – виклик батькам та педіатрам Др. Мат. української науково-практ.конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією».-Харків,20.03.2015р.- С. 9-10. 2 Банадига Н.В., Гаріян Т.В., Томашівська Т.В.

398 Диференційна діагностика симптому еозинофілії у практиці лікаря – педіатра Др. Современная  педиатрия. – 2015 . - № 4(8). - С. 19-23. 5 Банадига Н.В.

 399 Поліетіологічність дефіцитних станів у дітей перших років життя  Др. Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. Липень-серпень 2015 . Том 8. -№1. - С. 7-8. 2 Банадига Н.В.

 400 Генетична детермінованість тяжкості перебігу бронхіальної астми у дітей Др. Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. Липень-серпень 2015 . Том 8. -№1. - С.8. 1 Банадига Н.В.,

Волошин С.Б.

401 Клініко-імунологічна діагностика харчової  алергії у дітей Др. Матеріали ІУ Наукового симпозіуму «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення» (з міжнародною участю).

 – Тернопіль, Україна. 15-16 жовтня.- 2015 . – С. 10-11. 2 Банадига Н.В.

402 Особливості системного імунітету у дітей з алергічним фенотипом бронхіальної астми  Др. Матеріали ІУ Наукового симпозіуму «Імунопатологія при захворюваннях органів  дихання і травлення» (з міжнародною участю). – Тернопіль, Україна. 15-16 жовтня.2015.  – С. 11-12. 2 Банадига Н.В., Волошин С.Б.

403 Діагностичний алгоритм автоімунного гепатиту Др. Мат. ІХ з’їзду інфекціоністів України «Інфекційні хвороби: поступи і проблеми в діагностиці, терапії та профілактиці». – Тернопіль, 7-9 жовтня 2015 року. – С. 217-219. 3 Банадига Н.В.Дивоняк О.М.

404 Clinical and laboratory features of childhood atopic dermatitis  Arch Dis Child 2014; 99 (Suppl 2): A 1-A620.

Pulished by group.bmj.com on December 12, 2015.  Hariyan T., Banadyha N., Boyarchuk O.

405 The investigatiоn of gen polymorphism ß2- adrenoreceptors in children with bronchial asthma Др. Journal of Education, Health and Sport Formely Journal of Health Sciences.- 2015.-Vol. 5.- № 12.- с. 417-423.  Вanadyha N.V.,

Voloshyn S.B.

406 Influence of iron deficiency anemia of the formation of systemic immunity in children  Др. Journal of education, Health and Sport. – 2016; 6(1): 93-100. 6 Banadyha N.V.

407 Diagnostic value of paraclinical markers in carly diagnosis of various forms of acute pancreatitis Др. Journal of education, Health and Sport. – 2016; 6(4): 63-70. 7 I. Dzybanovsky,A. Banadyga,N. Banadyga

408 Вплив функціонального стану  органів травлення на перебіг атопічного дерматиту  Др. Матеріали наук-практ. Конф. з міжнародною участю «Сучасні проблеми педіатричної дієтології». – 20.04.2016р. – Київ. –С. 17-20. 4 Банадига Н.В.

409 Генетичні маркери, що визначають виникнення та перебіг бронхіальної астми у дітей Др. Cовременная педиатрия.- 2016.- № 2. –С. 100-104. 4 Банадига Н.В.

410 Роль фенотипових і генотипових ознак у перебігу бронхіальної астми у дітей Др. Современная педиатрия .-2016.-№ 4.- С. 62-65. 4 Банадига Н.В. Волошин С.Б.

411 Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з функціональними розладами травної системи.  Др. Метод.рекомен.- К.:ТОВ «ЛЮДИ В БІЛОМУ», 2016. – 28 с. 28  О.Г.Шадрін, С.Л.Няньковський,Г.В.Бекетова, Д.О.Добрянський,О.Ю.Белоусова, В.А.Клименко, О.В.Зубаренко,,Н.В.Банадига,Т.В.Стоєва,Т.Р.Уманець, О.М.Платонова,О.С.Няньковська, М.С.Яцула, Г.А.Гайдучик

412 АCTIVITY OF INFLAMMATORY CYTOKINES AND GENE G308A POLYMORPHISM OF TUMOR NECROSIS FACTOR ALFA IN CHILDREN WITH DIFFERENT VARIANTS OF THE COURSE OF BRONCHIAL ASTHMA Др. Proceedings of the International Academic Congress “European Research  Area: Status,Problems and Prospects” Latvia,Riga, 01-02 September 2016. – С. 42-44. 1 Banadyha N.,

Voloshyn S.

413 Склад невідкладної терапії при бронхіальній астмі із різними генотипами TNF2 Др. Міжнар.журнал педіатрії, акушерства та гінекології. – 2016. – липень/серпень .- Т.10. - № 1. – С. 23-24. 2 Банадига Н.В.

Волошин С.Б.

414 Перебіг менінгококової інфекції у дітей у сучасних умовах Др. Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. інфек-ціоністів і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів».– Вінниця 29-30 вересня 2016 р. – С. 11-12. 2 Банадига Н.В.

 415 Роль прозапальних цитокінів у перебігу бронхіальної астми у дітей Др. Матеріали підсумкової LІХ науково-практичної конференції Здобутки клінічної та експериментальної медицини. -Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2016. – С. 10-11. 2 Банадига Н.В.Волошин С.Б.

416 Спосіб вибору препарату для невідкладної терапії при загостренні бронхіальної астми у дітей Др. Інформаційний лист  № 313, Вип. 15  – м. Київ.  - 2016.- 2 с. 2 Банадига Н.В., Волошин С.Б.

417 Роль спадковості та поліморфізму гена G308A  фактора некрозу пухлин альфа у дітей із бронхіальною астмою 

 Др. Буковинський медичний вісник  .- 2016.-  Том 20, No4 (80).-C. 12-16. 5 Н.В. Банадига, С.Б. Волошин

418 Застосування  амброксолу в дитячій пульмонології : крізь призму впливу на біоплівки Др. Здоровье ребенка. – 2016. - № 8.- С. 50-55. 6 Банадига Н.В.

419 Спосіб визначення індивідуальної чутливості до застосування лікарських засобів при загостренні бронхіальної астми у дітей Др. Патент на корисну модель № 113107 Україна, МПК (51)  G01N 33/00. - № u201607479; Опубл. 10.01.2017, Бюл. №1. Заявлено 08.07.2016  Банадига Н.В., Волошин С.Б.

420  Невідкладна терапія бронхіальної астми у дітей з урахуванням клінічних аспектів перебігу та поліморфізму ß2 –адренорецепторів  Др. Современная педиатрия. – 2016. –№ 8(80).- С. 65-69. 5 Банадига Н.В., Волошин С.Б.

421 Виявлення дефіцитних станів у дітей на фоні атопічних захворювань шкірних покривів Др. Українська науково-практична конференція лікарів-педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією». – Харків 2016 р. –С. 91 1 Банадига Н.В., Гаріян Т.В., Томашівська Т.В.

422 Спосіб прогнозування ризику виникнення  бронхіальної астми у дітей в залежності від обтяженого генетичного анамнезу Др. Патент на корисну модель № 113819 Україна, МПК (51)  G01N 33/50. - № заявки  u201609516; Заявлено 14.09.2016Опубл. 10.02.2017, Бюл. №3.   Банадига Н.В., Волошин С.Б.

423 Сучасний погляд на сутність дефіцитних станів у дітей раннього віку  Др. //Запорожский медицинский журнал. – 2017. - № 2. – С. 181-185.(Web of  Science) 5 Банадига Н.В.

424 Paraclinical markers of acute pancreatitis for early diagnosis and effective surdical treatment  Др. || ХУІ international congress of Medical Scieuces. – 11-14 May 2017/ - Sofia, Bulgaria. – P. 231 1 Banadyga A., Dzyubanovsky Ia., Banadyga N.V.

425 Methodsn of seminars carrying on the specialty «Pediatrics» at the department of  pediatrics esi of PGRS  Др. //Матеріали ХІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60 – річчю ТДМУ (Тернопіль, 18-19 травня 2017 р.) :  у 2 т. – Тернопіль: ТДМУ 2017. – Т.2. – С. 160-161 2 Banadyha N.V., Hariyan T.V.

426 Клініко-генетичні паралелі перебігу бронхіальної астми у дітей Др. Сучасна педіатрія.- 2017 .- № 4 (84). – С. 35-39 5 Банадига Н.В.,Волошин С.Б.

427 Значення генетичної компоненти у виникненні бронхіальної астми у дітей Др. / Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю Актуальні питання та практичні аспекти дитячої пульмонології та алергології: стандарти медичної допомоги: (Київ, 6-7 квіт. 2017 р.). -  С. 4. 1 Банадига Н.В.,

Волошин С.Б.

428 Сучасні підходи до проведення  базисної терапії та оцінки  контролю над перебігом бронхіальної астми у дітей   Др. //Інформаційний лист. – 2017. - № 232. – 4 с. 4 Банадига Н.В.

 429 Шляхи удосконалення неперервного професійного розвитку дитячих лікарів  Др. //Матеріали ХУІ з’їзду Всеукраїнського лікарського товариства. – Кам’янець-Подільський, 28 вересня – 1 жовтня 2017 року. – С. 36-38. 3 Волосовець О.П.,Антипкін Ю.Г., Кривопустов С.П.,Бекетова Г.В.,Крамарьов С.О., Шадрін О.Г., Абатуров О.Є., Крючко Т.О., Похилько В.І., Муквич О.М., Больбот Ю.К., Кондратьєв В.О., Беш Л.В., Дудник В.М., Леженко І.О., Боярська Л.М., Овчаренко Г.В., Зубаренко О.В., Стоєва Т.В., Гончар М.О., Савво В.М., Чодікова О.А.,СорокманТ.В.,Колоскова О.К., Волосянко А.Б., Банадига Н.В. та ін.

 430. Комплексна оцінка генетичного ризику в розвитку та перебігу бронхіальної астми //Мат. підсум.наук.-практ. конференції, присв. 60-річчю ТДМУ «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль: ТДМУ, 2017.- С. 11-13.       Банадига Н.В., Волошин С.Б.

 

     Учений секретар                                                                                                   проф. Герасимюк І.Є.

               

     Автор                                                                                                                     проф. Банадига Н.В.

 

 

 

 

 

Підсторінки (1): Дисертації
Comments