Наукові публікації:

Список наукових праць  

 Гаріян Тетяни Вікторівни

№ з/п

Назва

Друк.

Джерело

К-сть стор.

Автор

1.

Залежність перебігу бронхіту у дітей від активності засобів антиоксидантного захисту

Друк.

Медична хімія.- 2002, № 3

 

 

Банадига Н.В.,

Рибіна Т.В.(Гаріян Т.В.),

Кміта І.В.,

Рогальський І.О.,

 

2.

Взаємозвязок між станом клітинного імунітету та глибиною остеопеній у дітей з бронхіальною астмою

Др.

Перинатологія та педіатрія.-

2002, № 3

 

Банадига Н.В., Рогальський І.О.,

Рибіна Т.В. (Гаріян Т.В.)

3.

Диференційований підхід до лікування бронхіальної астми у дітей на тлі остеопатії

Др.

Мат. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».- Тернопіль, 2002

 

Банадига Н.В., Рогальський І.О.,

Рибіна Т.В. (Гаріян Т.В.)

4.

Атопічний дерматит з позиції патології раннього дитинства

Др.

Мат. конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми і напрямки розвитку педіатрії на сучасному етапі».- Київ, 2003

2

Банадига Н.В., Рибіна Т.В.

5.

Динаміка розвитку дітей першого року життя із перинатальними факторами ризику алергії

Др.

Мат. XIVII підс.конф., присвяченої 150-річчу з дня народження І.Я. Горбачевського. – Тернопіль.-2004

2

Банадига Н.В., Рибіна Т.В.

6.

Формування груп ризику по атопії серед новонароджених

Др.

Мат. Всеукр. Практ. Конф. «Актуальні питання профілактики ранньої інвалідизації дітей на сучасному етапі розвитку людини». – Полтава. – 2004

1

Банадига Н.В., Рибіна Т.В., Рогальський І.О.

7.

Особливості формування та перебігу атопічних захворювань у дітей в сучасних екологічних умовах

 

Вісник наукових досліджень.- 2004.- № 2

2

Банадига Н.В., Рибіна Т.В., Рогальський І.О.

8.

Атопический дерматит с позиции пре- и постнатальных факторов риска аллергии

 

Современнаяпедиатрия. – 2005. - № 3

3

Банадига Н.В., Рибіна Т.В.

9.

Клініко-імунологічні аспекти атопічного дерматиту в дитячому віці

 

Мат. XIVIII підсумкової науково-практичної конф.»Здобуткиклінічнох та експериментальної медицини». – Тернопіль.- 2005

2

Банадига Н.В., Рибіна Т.В., Фтьомова О.Я., Чорна У.Я.

10.

Принципи відновного лікування дітей з атопічним дерматитом

 

Мат. Всеукр. Науково-практ. Конф. «Актуальні питання медичної реабілітації дітей та підлітків».-Одеса.- 2005

1

Банадига Н.В., Рибіна Т.В., Дутчак О.М., Клименко Т.Г.

11.

Поширеність остеопатій у дітей на тлі атопічного дерматиту

 

Український медичний альманах. – 2005. – Т. 8 - №2

1

Банадига Н.В., Рибіна Т.В.

12.

Вивчення стану мікросередовища дітей з атопічним дерматитом

 

Мат. Всеукр. Наук.-практ. Конф. «Вплив екопатологічних чинників на стан здоровядітей.»- Тернопіль, 2005

4

Банадига Н.В., Рибіна Т.В.

13.

Проблема алергії у дітей першого року життя

Др.

Перинатологія та педіатрія. - 2005

2

Банадига Н.В., Рибіна Т.В.

14.

Вторинна профілактика алергічних захворювань у дітей як запорука здоровя

Др.

Мат. конф. «Здорова дитина: здоровя дитини та її сімї .» Чернівці -2005

1

Рибіна Т.В.

15.

Залежність метаболічних процесів у сполучній тканині від тяжкості перебігу атопічного дерматиту

Др.

Мат. IXміжнар. Мед. Конгр. Студентів та молодих вчених. – Тернопіль. - 2005

1

Рибіна Т.В.

16.

Залежність порушень мінералізації кісткової тканини від клінічних варіантів перебігу атопічного дерматиту

Др.

Запорожскиймедицинскийжурна.- 2005. - № 6 (33)

3

Рибіна Т.В.

17.

Критерії формування груп ризику з розвитку атопічних захворювань шкіри у новонароджених при скринінговому обстеженні

Др.

Мат. XLIXпідс. наук. практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».- Тернопіль. - 2006

3

Рибіна Т.В.

18.

Місцеве застосування лініменту циклоферону у дітей при атопічному дерматиті

Др.

Мат. VIВсеукр. Наук. –практ. Конф. «Питання імунології в педіатрії – сучасні підходи до імуно-профілактики та імунотерапії у дітей ». – Киів. - 2006

1

Банадига Н.В., Рибіна Т.В.

19.

Деклараційний патент на корисну модель. Спосіб лікування хворих на атопічний дерматит дітей

Др.

А 61 К 38/21 – U 2006 03286 – Бюл. № 9.- 2006

1

Рибіна Т.В., Банадига Н.В.

20.

Клініко-патогенетичне обґрунтування методів вторинної профілактики у дітей із перинатальними факторами ризику алергічних захворювань

Др.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.- 2007

184

Гаріян Т.В.

21.

Диференційована терапія синдрому подразненого кишечника у дітей

Друк.

Матеріали Всеукр. Наук.-практ. конференції з міжн. участю “Проблемні питання патології у дітей та підлітків”. – Тернопіль: Укрмедкнига.-2008.-С.83-84.

2

Банадига Н.В., Гаріян Т.В., Боярчук О.Р.,

Рудик Т.М.,

Глинчак Л.В.

22.

Клінічна характеристика дітей, хворих на  ерозивний гастро-дуоденіт та виразкову хворобу

Друк.

Український медичний альманах. – 2008. – Том 11, № 1 (додаток). – С. 125-126.

2

Гаріян Т.В.,

Рудик Т.М.,

Глинчак Л.В.

23.

Впровадження основ доказової медицини у навчальний процес кафедри педіатрії ФПО

Друк.

Матеріали наук-практконф. «Доказова медицина та удосконалення охорони здоров’я в Україні» //Медична освіта. – 2008. - № 3. – С.22

1

Банадига Н.В.,

Гаріян Т.В.

24

Клініко-ендоскопічна характеристика дітей з виразковою хворобою та ерозивним гастродуоденітом

Друк.

Вісник Вінницького Національного медичного університету. – 2008. – № 12 (1). – С. 215-216.

2

Гаріян Т.В.

25

Проблема безперервної професійної підготовки педіатрів

Друк.

Матеріали Всеукр. Навч.-наук. конфер. «Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України».

2

Банадига Н.В., Рогальський І.О.,

Гаріян Т.В.

26

Спосіб визначення груп ризику щодо формування атопічної патології шкіри у дітей

Др.

Інформаційний лист, 2013

4

Банадига Н.В., Гаріян Т.В., Боярчук О.Р., Ковальчук Т.А.

27

Спосіб лікування хворих на атопічний дерматит дітей

Др.

Інформаційний лист, 2013

4

Банадига Н.В., Гаріян Т.В., Боярчук О.Р., Ковальчук Т.А.

28

Оптимізація терапії синдрому бронхіальної обструкції у дітей

Др.

Мат. між регіон. Конф. «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією». – Харків .- 2013

1

Гаріян Т.В., Никитюк С.О., Дивоняк О.М.

29

Острая ревматическая лихорадка и вирусысемействаHerpesviridae– существуетлисвязь?

 

Сибирскиймедицинский журнал. – Иркутск. - 2013

1

Боярчук О.Р., Гариян Т.В.

30

Течениеревматическойболезнисердца на фонехроническойЭпштейна-Баррвируснойинфекции

Др.

Мат. 5 Междунар. Научно-рпакт. Конф. «Актуальныевопросыполиморбидной патологи в клиникевнутреннихболезней». – Белгород.- 2013

1

Боярчук О.Р.,

Маховская А.С., Гариян Т.В.

31

Шляхи оптимізації профілактичних заходів у дітей, що входять у групи ризику щодо атопічної патології

Др.

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології

3

Гаріян Т.В., Никитюк С.О., Чорна У.Я.

32

Проблема безперервної професійної підготовки педіатрів

Друк.

Матеріали Всеукр. Навч.-наук. конфер. «Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України».

2

Банадига Н.В., Рогальський І.О.,

Гаріян Т.В.

33

Спосіб визначення груп ризику щодо формування атопічної патології шкіри у дітей

Др.

Інформаційний лист, 2013

4

Банадига Н.В., Гаріян Т.В., Боярчук О.Р., Ковальчук Т.А.

34

Спосіб лікування хворих на атопічний дерматит дітей

Др.

Інформаційний лист, 2013

4

Банадига Н.В., Гаріян Т.В., Боярчук О.Р., Ковальчук Т.А.

35

Оптимізація терапії синдрому бронхіальної обструкції у дітей

Др.

Мат. між регіон. Конф. «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією». – Харків .- 2013

1

Гаріян Т.В., Никитюк С.О., Дивоняк О.М.

36

Остраяревматическая лихорадка и вирусысемействаHerpesviridae– существуетлисвязь?

 

Сибирскиймедицинский журнал. – Иркутск. - 2013

1

Боярчук О.Р., Гариян Т.В.

37

Течениеревматическойболезнисердца на фонехроническойЭпштейна-Баррвируснойинфекции

Др.

Мат. 5 Междунар. Научно-рпакт. Конф. «Актуальныевопросыполиморбидной патологи в клиникевнутреннихболезней». – Белгород.- 2013

1

Боярчук О.Р.,

Маховская А.С., Гариян Т.В.

38

Шляхи оптимізації профілактичних заходів у дітей, що входять у групи ризику щодо атопічної патології

Др.

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології

3

Гаріян Т.В., Никитюк С.О., Чорна У.Я.

39

Клініко-патогенетична характеристика негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку

-«-

Матеріали ІІІ наукового симпозіуму «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення»  з міжнародною участю 3-4 жовтня 2013 р.Тернопіль

- С. 37-39

3

Павлишин Г.А.,, Сарапук І.М., Гаріян Т.В., Слива В.В.

40

Характеристика клітинної ланки імунітету у дітей з атопічним дерматитом та супутньою патологією гепатобіліарного тракту

-«-

Современная педиатрия,

№ 5 (53) -.2013.- С. 217

1

Банадига Н.В.,

Боярчук О.Р.,

Гаріян Т.В.

41

Суглобовий синдром у дітей з геморагічним васкулітом

-«-

//Український ревматологічний журнал. – 2013.- № 3 (53).-С.107-108. (Матеріали УІ Нац.Конгресу ревматологів України,19-21 листопада,Київ)

2

Боярчук О.Р.,

Рудько Л.Я.,

Гаріян Т.В., Машталяр Н.Я.

Орел О.С., Свистун І.Я.

42

Коморбідні стани у пацієнтів з хронічною ревматичною

хворобою серця 

 

Др.

//Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря» - Тернопіль, 27 лютого 2014 року. -  С.56

1

Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Гаріян Т.В.,

 Ковальчук Т.А.К.С.Срога

43

Діагностика первинних імунодефіцитів: роль лікаря першого контакту

Др.

//Мат.науково-практ.конференції «Коморбідні стани в практиці лікаря – інтерніста». 5 березня 2015 р. – С. 24-25

2

Боярчук О.Р

Кінаш М.І.,

Дмитраш Л.М., Гаріян Т.В.

44

Особливості харчових уподобань та фізичної активності дітей з патологією шлунково-кишкового тракту

Др.

//Мат. підсумкової науково-практ.конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». 17 червня 2015 р. – С. 174

1

Банадига Н.В., Ясній О.Р., Гаріян Т.В., Глинчак О.М.

45

Атопічний дерматит у дітей – виклик батькам та педіатрам

Др.

Мат. української науково-практ.конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією». С. 9-10.

2

Банадига Н.В., Гаріян Т.В., Томашівська Т.В.

46

Joint Pain Perception Features in Children with Juvenile Rheumatoid Arthritis and Their Parents

Др.

Біль.Суглоби.Хребет Спец.науково-практ.журнал    № 2 (18). – 2015  С.89-90

2

Kovalchuк T.,

Boyarchuк O.,

Hariyan T.

47

Clinical and laboratory features of childhood atopic dermatitis

Др.

Arch Dis Child 2014; 99 (Suppl 2): A 1-A620.

Pulished by group.bmj.com on December 12, 2015.

1

Hariyan T., Banadyha N., Boyarchuk O.

48

Особливості функціонування клітинного та гуморального імунітету у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит

Др.

 Специализированный научно-практический журнал /Біль. Суглоби. Хребет № 4. (20).2015 р. -С. 28.

1

Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А., Боярчук О.Р., Гаріян Т.В.

49

Виявлення дефіцитних станів у дітей на фоні атопічних захворювань шкірних покривів

Др.

Українська науково-практична конференція лікарів-педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією». – Харків 2016 р. –С. 91

1

Банадига Н.В., Гаріян Т.В., Томашівська Т.В.

50

Methodsn of seminars carrying on the specialty «Pediatrics» at the department of  pediatrics esi of PGRS

Др.

//Матеріали ХІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60 – річчю ТДМУ (Тернопіль, 18-19 травня 2017 р.) :  у 2 т. – Тернопіль: ТДМУ 2017. – Т.2. – С. 160-161

2

Banadyha N.V., Hariyan T.V.

 

Comments