Пріорітетними напрямками наукової роботи кафедри є вивчення перебігу та обгрунтування диференційних лікувальних заходів у дітей із мультифакторіальними захворюваннями.

Наукова робота кафедри педіатрії ННІ ПО передбачає виконання планової НДР кафедри та дисертаційних робіт, організація та участь всеукраїнських та міжнародних форумів, конференцій, конгресів.

Колективом кафедри за останні роки отримано понад 12 патентів на винахід, видано 12 інформаційних листів, опубліковано близько 705 наукових праць у журналах та збірниках за останні 30 років, зокрема за останні 10 років видано 274 наукових праць із них 111 статей та 164 тез, виданнях з індексом Scopus -3 , з індексом Web of Science - 9.

Інформаційні листи видані викладачами кафедри (2013-2016 рік)

Патенти на корисну модель видані викладачами кафедри (2010-2018 рік)

Інформаційні листи видані викладачами кафедри (2017-2018 рік)

 • Інформаційний лист - Банадига Н.В. " Ведення дітей з повторними епізодами бронхообструктивного синдрому на амбулаторному етапі (2020 р.).

 • Інформаційний лист - Банадига Н.В., Рогальський І.О. "Діагностичний алгоритм при укусах комах у дітей" (2019 р.).

 • Інформаційний лист - Банадига Н.В. "Ведення дітей із повторними епізодами бронхообструктивного синдрому на амбулаторному етапі" (2019 р.).

 • Інформаційний лист - Банадига Н.В. "Сучасні підходи до лікування коморбідної патології у дітей із бронхіальною астмою" (2018 р.).

 • Інформаційний лист - Банадига Н.В., Рогальський І.О. "Етапність та диференційовані підходи до діагностики хвороби Лайма у дітей" (2018 р.).

 • Інформаційний лист- Банадига Н.В. «Сучасні підходи до проведення базисної терапії та оцінки контролю над перебігом бронхіальної астми у дітей» (2017 р.).

 • Інформаційний лист - Антипкін Ю.Г., Лапшин В.Ф., Уманець Т.Р., Степанова Л.С., Вербицька Л.Є. Банадига Н.В., Рогальський І.О. «Неспецифічна імунотерапія в комплексі лікування бронхіальної астми у дітей». (2013 р.).

 • Інформаційний лист - Банадига Н.В., Гаріян Т.В., Боярчук О.Р., Ковальчук Т.А. Інформаційний лист «Спосіб визначення груп ризику щодо формування атопічної патології у дітей» (2013 р.).

 • Інформаційний лист - Банадига Н.В., Гаріян Т.В., Боярчук О.Р., Ковальчук Т.А. Інформаційний лист «Спосіб лікування дітей, хворих на атопічний дерматит» (2013 р.).

 • Інформаційний лист - Боярчук О.Р., Банадига Н.В. Інформаційний лист «Спосіб реабілітації дітей, хворих на хронічну ревматичну хворобу серця» (2013 р.).

 • Інформаційний лист - Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Гаріян Т.В. Інформаційний лист «Спосіб визначення груп ризику щодо формування хронічної ревматичної хвороби серця у дітей» (2013 р.).

 • Інформаційний лист - Боярчук О.Р., Ковальчук Т.А. Інформаційний лист «Спосіб оцінки активності запального процесу у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця» » (2013 р.).

 • Інформаційний лист - Банадига Наталія Василівна, Рогальський Ігор Олегович Інформаційний лист» Етапність та диференційовані підходи до лікування бронхіальної астми у дітей» (2012).

 • Інформаційний лист - Банадига Наталія Василівна Інформаційний лист «Сучасна діагностика і корекція функціональних порушень зовнішньосекреторної функції підшлункової залози у дітей на тлі хронічної патології органів травлення (2011 р.).

 • Інформаційний лист - Банадига Наталія Василівна, Рогальський Ігор Олегович. Інформаційний лист "Профілактика ускладнень бронхіальної астми у дітей шляхом попередження виникнення вторинних остеопеній» (2003).

Основні наукові здобутки кафедри:

Досліджені патогенетичні механізми виникнення остеопенічного синдрому у дітей з патологією органів дихання (бронхіальна астма, рецидивуючий, хронічний бронхіти); його зв’язок із структурою супутньої патології, складом медикаментозної терапії, відстежений зв’язок порушень процесів остеогенезу із активністю метаболічних процесів в сполучній тканині, апробовані схеми та відстежена ефективність корекції остеопенічного синдрому.

Встановлений вплив пренатальної сенсибілізації новонародженого на розвиток харчової алергії, атопічного дерматиту в наступному у дитини, доведена роль інгаляційних алергенів у реалізації системної атопії у дітей з високим ризиком; розроблені та запропоновані заходи вторинної профілактики атопічного дерматиту.

Ефективний контроль за перебігом бронхіальної астми (БА) досягається проведенням базисної протизапальної терапії у поєднанні із тривалою бронходилятаційною, у випадку персистуючого перебігу, із обов’язковим урахуванням супутньої патології, налагодження співпраці з пацієнтом, систематичності реабілітаційних заходів. Для оцінки повного контролю над БА в педіатричній практиці інформативним, ефективним і достовірним є метод пікфлоуметрії, який дозволяє як в амбулаторних умовах так і в стаціонарних умовах контролювати значення об’єму форсованого видиху за першу секунду. Вперше було вивчено структуру етіологічних (вірусних, бактеріальних, хламідій) чинників пневмоній у дітей раннього віку, що послужило вдосконаленню існуючих лікувальних підходів, підвищило ефективність терапії та адекватність реабілітаційних заходів. Підвищена ефективність лікування та реабілітації дітей раннього віку, що перенесли пневмонію, шляхом використання рослинних імуномодуляторів.

Розроблений діагностичний алгоритм порушень зовнішньосекреторної функції підшлункової залози на донозологічному етапі та встановлена висока ефективність застосованих модифікованих схем лікування. Досліджено та патогенетично обґрунтовано корекцію порушень зовнішньо секреторної функції підшлункової залози, що виникають ще на донозологічному етапі, у дітей з патологією органів травлення. Диференціація двох згаданих патологій стало запорукою модифікації патогенетичної терапії, розробки профілактичних заходів щодо попередження формування панкреатичної недостатності на тлі хронічних захворювань травної системи.

Доповнені наукові дані про те, що у дітей раннього віку із залізодефіцитною анемією має місце комбінований диселементоз, що підтверджується зниженим вмістом в сироватці крові цинку у 82,1 % хворих, міді – у 82,1 %, магнію – у 74,6 % у поєднанні із істотно зниженою екскрецією міді (р˂0,05), магнію (р˂0,001) із сечею.

Уточнені наукові дані про те, що на тлі залізодефіцитної анемії наявний диселементоз супроводжується порушенням обміну окремих металовмісних сполук, зокрема церулоплазміну і каталази, синтез яких в умовах анемічної гіпоксії істотно зростає та засвідчує активацію факторів антиоксидантного захисту.

Доповнені наукові дані про характер імунної відповіді у пацієнтів із залізодефіцитною анемією, яка полягає у пригніченні стану клітинної ланки імунітету, що підтверджується істотно зниженим рівнем CD3+, CD4+, CD8+, CD22+, у поєднанні із дефіцитом сироваткового Ig G.

Доповнені наукові дані про те, що застосування комбінованого мікроелементного препарату у поєднанні із феротерапією призводить до усунення проявів диселементозу та нормалізації показників клітинного та гуморального імунітету, що проявляється підвищенням рівня рівнем CD3+, CD4+, CD8+, CD22+, фізіологічним вмістом сироваткових Ig А, М, G.

Розроблені рекомендації про розширений обсяг лабораторних обстежень дітей раннього віку із ЗДА, який передбачає визначення вмісту окремих мікро- та макроелементів (мідь,цинк, магній) в біологічних рідинах, що є імунонутрієнтами та визначають активність процесів кровотворення. Діагностований диселементоз у дітей на тлі анемії обґрунтовує доцільність визначення функціонального стану системного імунітету, критичні періоди становлення якого припадають на ранній вік.

Запропоновано новий спосіб лікування хворих із залізодефіцитною анемією шляхом застосування в терапевтичному комплексі феротерапії додатково до комплексного мікроелементного препарату

Апробовані нові схеми удосконаленого обсягу параклінічних обстежень, лікувальних та реабілітаційних заходів при поширеній соматичній патології у дітей.

Обгрунтована необхідність індивідуального диференційованого підходу до вибору схеми лікування з урахуванням етіопатогенетичних чинників, особливостей перебігу захворювання, фонових станів у дітей із поширеною соматичною патологією.

Встановлено патогенетичне значення порушень клітинної та гуморальної ланок імунітету, змін в системі оксиду азоту у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця. Показано ефективність використання препаратів магнію в комплексному лікуванні хронічної ревматичної хвороби серця у дітей, зокрема, їх нормалізуючий вплив на синтез оксиду азоту ендотелієм, що дасть змогу попередити прогресування хвороби та тяжкі ускладнення.

Сфера наукових інтересів колективу кафедри

Вивчення патогенетичних основ поєднаної патології гастродуоденальної та гепатобіліарної систем. Вивчено патогенез, диференційну діагностику і лікування синдрому мальабсорбції.

Патогенетичні механізми формування бронхолегеневих, алергічних захворювань (бронхіальної астми, атопічного дерматиту) у дітей, розробка нових методів лікування та профілактики.

Вторинний остеопороз: патогенетичні механізми формування та прогресування, клініко-інструментальні та біохімічні маркери ранньої діагностики, профілактики і лікування. Вперше досліджені показники норми денситометричного обстеження для дітей. Отримані результати стали підґрунтям для розробки нових схем лікування остеопатій у дітей. Досліджено стан остеогенезу в дітей різних вікових груп на тлі гастродуоденальної, бронхолегеневої патології і захворювань нирок та атопічної патології.

Вперше був відстежений взаємозв’язок між станом зовнішньосекреторної функції підшлункової залози та активністю маркерів запалення у пацієнтів із хронічною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної зони; на підставі чого запропонований диференційно-діагностичний алгоритм, який вдосконалив верифікацію, підвищив своєчасність постановки діагнозу панкреатиту і панкреатопатії.

Досліджено роль цитомегаловірусу, герпесвірусу та вірусу Епштейна-Барр у клінічному перебігу, показники цитокінового статусу, інші досліджувані показники у дітей з різними формами колагенозів.

15-17 жовтня 2019 року відбулася V Академічна українсько-німецька школа з педіатрії (Deutsch – Ukrainischer Padiatrie – Seminarkongress) з міжнародною участю, під час якої провели пленарні засідання, сателітні симпозіуми, майстер-класи, дискусійний клуб з актуальних питань педіатрії, розгляд різних клінічних випадків під керівництвом провідних фахівців з педіатрії, дитячої гастроентерології, пульмонології, алергології, неврології, нефрології, ендокринології, кардіоревматології, генетики, а також доповіді та майстер-класи іноземних експертів з Німеччини та Великобританії. Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського на форумі представляла завідувачка кафедри педіатрії навчально-наукового інституту післядипломної освіти, професорка Наталія Банадига.

Професорка Галина Бекетова (НМАПО) з делегацією з Німеччини (2019 рік)

Професорка Наталія Банадига веде дискусійний клуб. (2019 рік)

Програма наукового форуму передбачала виступи міжнародних експертів з різних напрямків педіатрії.

Професорка Alla Nakonechna – MD, PhD, United Kingdom, Liverpool University, яка ознайомила присутніх з підходами до інтерпретації результатів молекулярної діагностики ImmunoCAP ISAC.

Професор Hermann Josef Girschick – MD, PhD, директор центру Vivanter International medicine. З 2009 року обіймає посаду директора перинатального центру, Центру дитячих та підліткових захворювань клініки Vivantes у Фрідріхсхайні у м. Берлін. Спеціалізується на дитячій ревматології, остеології, імунології, дитячих інфекційних хворобах, гематології та онкології. Професор доповів про захворювання ревматичної клініко-морфологічної групи в дитячому віці.

Професор Thomas Erler – MD, PhD. Спеціалізується на неонатології, інтенсивній у педіатрії, медицині сну. Під час роботи конференції виступив з доповіддю «Сомнологія: класифікація розладів сну у дітей. Покази до проведення полісомнографії».

Професор Michael Radke (спеціалізація – дитяча гастроентерологія; 1988 р. – старший лікар університетської дитячої лікарні в Ростоку; 1997 р. – обрання на посаду головного лікаря дитячої клініки Потсдамі, 2015-2018 рр. директор університетської дитячої лікарні Росток) на конференції присвятив свій виступ проблемі хронічних запальних захворювань кишківника у дитячому та підлітковому віці.

Професор Jochen G. Mainz – завідувач клініки дитячої пульмонології та муковісцтдозу у Вестбранденбурзі, Бранденбуог-на-Гафелі з весни 2019 року. Після вивчення медицини в Ахені понад 20 років працював в університетській лікарні Йєна. Створив Центр муковісцидозу, який включений в мережу клінічних випробувань Європейського товариства з кістозного фіброзу ECFS-CTN, як один із 7 німецьких та 43 європейських центрів; член наукової ради ECFS. У своїй лекції « Муковісцидоз: маніфестні форми, діагностика, сучасні терапевтичні підходи, моделі довготривалого ведення, прогноз» ознайомив присутніх з новітніми напрацюваннями та результатами лікування муковісцидозу у дітей.

Доктор Beate Radke – MD, вивчала медицину в Університеті Ростока. Член DDG та робочої групи з дитячої дерматології. На академічній школі з педіатрії виступила з доповіддю «Атопічний дерматит: що нового в діагностиці, профілактиці та лікуванні? Мікробіом шкіри».


Професорка Наталія Банадига виступає з доповіддю на пленарному засіданні (2019 рік)

Учасники науково-практичної конференції (2019 рік)

Професорка ТНМУ Наталія Банадига головувала на одному з пленарних засідань і доповідала на тему «Пріоритети у веденні дітей із гострими вірусними респіраторними інфекціями», напрацювання в якій є важливими в роботі лікаря-педіатра та потребують постійного оновлення знань, поглибленого підходу до етіотропної терапії з використанням світового досвіду та результатів дослідження на засадах доказової медицини.


Під час дискусії (на фото) у президії проф. Банадига Н.В. (2019 рік)

Зустріч вчителя і учениці (на фото справа на ліво ) проф. Банадига Н.В., лікар-педіатр Цан Н. (2019 рік)

Учасники V Академічної українсько-німецької школи з педіатрії отримали національний сертифікат та сертифікат від Міністерства охорони здоров’я Федеративної Республіки Німеччини, що засвідчують факт безперервного професійного розвитку лікаря.

8-10 жовтня 2019 року у Києві відбувся ХІV Конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». Відкрив захід президент Асоціації педіатрів України, директор ДУ «ІПАГ імені академіка О.Лук’янової НАМН України», академік НАМН України Юрій Антипкін.

Президент Асоціації педіатрів України, директор ДУ «ІПАГ імені академіка О. Лук’янової НАМН України», академік НАМН України Юрій Антипкін (2019 рік)

Форум очолили Олена Зеленська – дружина Президента України, Зоряна Скалецька – Міністр хорони здоров’я України, Михайло Радуцький – голова комітету Верховної Ради України, академік НАМН України Віталій Цимбалюк – президент НАМН України , академік НАМН України Віталій Майданник – віце- президент Асоціації педіатрів України.

Під час конгресу відбулося нагородження заслужених педіатрів України, які віддано працюють у цій галузі медицини упродовж тривалого часу і багато зусиль докладають для збереження здоров’я дітей.

Відзнаку отримала і завідувач кафедри педіатрії навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, заслужений діяч науки і техніки України, професор Наталія Банадига. Їй за вагомий особистий внесок у розвиток медицини дитинства та високий професіоналізм вручили почесну грамоту Асоціації педіатрів України.

Професор ТНМУ Наталія Банадига під час нагородження (2019 рік)

Учасники Конгресу педіатрів України (2019 рік)

Професор Наталія Банадига та доцент Ігор Рогальський (2019 рік)

У роботі конгресу взяли участь понад 1300 фахівців різних спеціальностей – дитячої пульмонології, алергології, гастроентерології та нутриціології, нефрології, вегетології, медичної психології та психосоматики з різних регіонів України. Такий представницький науковий форум – завжди слушна нагода для спілкування фахівців, обговорення планів на майбутнє, обмін досвідом.

Зустріч давніх друзів та колег : професор Людмила Квашніна, професор Володимир Лапшин, професор Людмила Омельченко ( ДУ «ІПАГ НАМН України») та професор Наталія Банадига ( зліва направо).

Науковці ТНМУ взяли участь у ХХІ щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання педіатрії»

Відбулася ХХІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» цього річ була присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.Сідельникова та 75-річчю кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.Богомольця. Захід відбувся у Львові. Цей форум є традиційним і цьогоріч зібрав понад 1000 дитячих та сімейних лікарів, спеціалістів інших педіатричних спеціальностей, організаторів охорони здоров’я, освітян та науковців. На ньому були представлені педіатричні кафедри 12 закладів вищої освіти МОЗ України та 3 академій післядипломної медичної освіти, ДУ «Інститут педіатрії акушерства і гінекології імені О.Лук’янової НАМН України», Український інститут клінічної генетики ХНМУ, ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» та ін.

Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського представляв колектив авторів кафедри педіатрії навчально-наукового інституту післядипломної освіти – професор Наталія Банадига, доцент Ігор Рогальський з доповіддю на тему «Погляд педіатра на проблему Лайм-бореліозу у дітей».

Учасники ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії»– завідувачі кафедр педіатрії ВНЗ України (на фото проф. Банадига Н.В. в центрі) (2019 рік)

Доцент Ігор Рогальський доповідає на конференції «Актуальні питання педіатрії» (2019 рік)

ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.Сідельникова та 75-річчю кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.Богомольця. Захід відбувся у Львові (на фото проф. Банадига Н.В. в центрі (2019 рік)

Учасники конференції висловлюють впевненість, що покращанню освітньої діяльності закладів вищої освіти щодо підготовки дитячих лікарів сприятиме впровадження нових стандартів підготовки за спеціальностями «Медицина» та «Педіатрія» на засадах проблемно-орієнтованої та поглибленої практичної підготовки.

Науковці ТНМУ взяли участь у тренінгу-практикумі «Імплементація міжнародних протоколів у педіатричну практику»

25 вересня 2019 року відбувся тренінг-практикум для педіатрів, лікарів загальної практики, дитячих вузьких спеціалістів «Імплементація міжнародних протоколів у педіатричну практику» за участі провідних українських фахівців.

Були заслухані доповіді професора Вячеслава Бережного (НМАПО імені П.Шупика), професора Марини Маменко (НМАПО імені П.Шупика), професора Сергія Крамарьова (Національний медичний університет імені О.Богомольця), професора Галини Бекетової (НМАПО імені П.Шупика), професора Людмили Квашніної (ДУ «ІПАГ імені академіка О.Лук’янової НАМН України»). Тернопільський національний університет імені І.Горбачевського представляла завідувачка кафедри педіатрії науково-навчального інститутуту післядипломної освіти, професор Наталія Банадига.

Вячеслав Бережний та Наталія Банадига (на фото зліва направо) перед початком семінару "Імплементація міжна-родних протоколів у педіатричну практику» (2019 рік)

Виступ професора Наталії Василівни Банадиги на тему: "Комплексний підхід до ведення гострих респіраторних інфекцій у дітей" (2019 рік)

Учасники семінару (на фото зліва направо) професор Наталія Банадига, професор Галина Бекетова, доцент Ігор Рогальський, зав.педіатричним відділенням КНП "ТМДКЛ" Галина Драчинська (2019 рік)

Учасники семінару мали прекрасну нагоду не лише почути думку провідних фахівців, але й підтримати наукову дискусію, ознайомитися зі світовим досвідом ведення поширених захворювань у дітей. Присутні на семінарі лікарі активно задавали питання лекторам, що свідчило про високу зацікавленість до тематики семінару. Робота семінару була продуктивною, насиченою новою інформацією, що має конкретне практичне застосування, яке потребує запровадження вже сьогодні. Наприкінці учасники заходу висловили слова вдячності організаторам за високий рівень проведення практичного семінару.

Викладачі ТНМУ організували науково-практичну конференцію «Проблемні питання патології у дітей»

Науково-практична конференція «Проблемні питання патології у дітей» нещодавно організувала кафедра педіатрії навчально-наукового інституту післядипломної освіти ТНМУ для лікарів-педіатрів, сімейних лікарів, дитячих інфекціоністів. Загалом в роботі заходу взяли участь понад 100 лікарів Тернополя та Тернопільської області.

Учасники науково-практичної конференції «Проблемні питання патології у дітей» (2019 рік)

З вітальним словом до присутніх звернулася завідувачка кафедри педіатрії ННІПО, професор Наталія Банадига. Вона передала слова вітання від ректора Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Михайла Корди, проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи заслуженого працівника охорони здоров’я України, професора Степана Запорожана та побажала плідної праці учасникам конференції.

Головний педіатр управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Майя Голяк привітала учасників та передала слова вітання від начальника цього підрозділу Володимира Богайчука.

Вітальне слово заслуженого діяча науки і техніки України, зав. кафедри, проф. Банадиги Н.В. на обласній науково-практичній конференції на тему: "Проблемні питання патології у дітей" (2019 рік)

Виступ зав.кафедри, проф. Банадиги Н.В. під час обласної науково-практичної конференції на тему: "Проблемні питання патології у дітей" (2019 рік)

Дискусія під час обласної науково-практичної конференції на тему: "Проблемні питання патології у дітей" проф. Банадига Н.В. (на фото в центрі) (2019 рік)

Питанню диференційної діагностики кору в дітей присвячена була доповідь доцента кафедри педіатрії ННІПО, канд. мед.наук Ігоря Рогальського.

Виступ доц. Рогальського І.О. на обласній науково-практичній конференції на тему: "Проблемні питання патології у дітей" (2019 рік)

Майстер-клас по серцево-легеневій реанімації на обласній науково-практичній конференції на тему: "Проблемні питання патології у дітей". Проф. Банадига Н.В. і доц. Ходочук Н.Я .(на фото зліва направо) (2019 рік)

Виступ головного спеціаліста Голяк М.А. (2019 рік)

Доповідач – асистент кафедри педіатрії ННІПО, канд. мед.наук Ольга Дутчак. Основну увагу було приділено допомозі при зневодненні на до госпітальному етапі, сучасних принципах ведення гострих кишкових інфекцій з огляду на сучасні міжнародні рекомендації, протоколи.

Дутчак О.М. (на фото ) під час виступу на обласній науково-практичній конференції на тему: "Проблемні питання патології у дітей" (2019 рік)

Під час обласної науково-практичної конференції на тему : "Проблемні питання патології у дітей" (на фото справа на ліво) зав.кафедри проф.Банадига Н.В., головний спеціаліст Голяк М.А. (2019 рік)

Дискусія під час обласної науково-практичної конференції на тему: "Проблемні питання патології у дітей" проф. Банадига Н.В. (на фото в центрі) (2019 рік)

Завершилась конференція науковою дискусією, побажаннями лікарів проводити такі заходи регулярно і часто. Усі учасники отримали сертифікати.

В травні 2019 року відбувся регіональний науково-практичний семінар «Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра», ініційований МОЗ України, Тернопільським національним медичним університетом імені І.Горбачевського, управлінням охорони здоров’я Тернопільської ОДА. Тема цьогорічного семінару – «Проблемні питання діагностики, лікування та профілактики поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку».

З привітання колективу Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського з нагоди отримання статусу «національний». Член-кореспондент НАМН України, професор Волосовець О.П. у вітальному слові відзначив вагоме місце ТНМУ серед вищих навчальних закладів України, високий рівень фахової підготовки майбутніх медиків, значні досягнення наукової школи, міжнародну співпрацю на визнання здобутків колективу університету.

Учасників науково-практичного семінару привітали: від імені ректора Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, професора Михайла Михайловича Корди професор Степан Йосипович Запорожан; від імені начальника управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Григоровича Богайчука з заступник начальника Тетяна Ярославівна Скарлош

Виступає Член-кореспондент НАМН України, професор Волосовець О.П. (2019 рік)

Професор Запорожан С.Й. (на фото зліва направо), заступник начальника управління охорони здоров'я Скарлош Т.Я., Член-кореспондент НАМН України, професор Волосовець О.П. (2019 рік)

Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського представляла професор Н.В. Банадига. У своїй доповіді «Лайм-бореліоз у дітей: сучасні можливості діагностики та вибору лікувальної тактики» вона ознайомила присутніх з новим науковим напрямком досліджень університету, представила нові методи діагностики, запроваджені в нашому закладі. Наталія Василівна особливу увагу звернула на труднощі діагностики хвороби Лайма у дітей, важливості диференційного діагнозу. Професор Н.В. Банадига ознайомила присутніх з новим європейським гайдлайном щодо лікування хвороби Лайма.

Зустріч професорсько-викладацького складу перед семінаром «Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра» (2019 рік)

Проф. С.Й.Запорожан та проф. О.П. Волосовець – спілкування перед початком семінару «Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра» (2019 рік)

Виступ професора Н.В.Банадиги на семінарі «Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра» (2019 рік)

8-9 листопада 2018 року в Києві відбулася XVI науково-практична конференція з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії» (з нагоди 25-річчя кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології та до 100-річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Шупика). У ній взяв участь доц. Рогальський І.О. Лайм-бореліоз в Україні, проблеми діагностики та лікування знайшли відображення у виступі доц. Рогальського І.О.

У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Т.Шевченка 10 січня 2019 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Традиції та інновації в педіатрії», присвячена 90-річчю з дня народження члена-кореспондента Національної академії медичних наук України, професора І.С.Сміяна.

Завідувач кафедри педіатрії навчально-наукового інституту післядипломної освіти ТДМУ, проф. Банадига Н.В. зосередила увагу на проблемах діагностики та лікування бронхіальної астми у дітей.

Проф. Банадига Н.В. під час презентації (2019 р.)

Обговорення стендових доповідей (2018 рік)

Учасники XVI науково-практичної конференції з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії» (на фото доц. Рогальський І.О. другий справа) (2018 рік)

19-21 вересня 2018 року на базі Харківського національного медичного університету відбулась ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М.Сідельникова. Цей захід щороку проходить під егідою МОЗ України, Асоціації педіатрів України, Національного медичного університету імені О.Богомольця.

Читання включали 4 пленарних та 2 секційних засідання. Загалом було заслухано 97 наукових доповідей та 58 стендових презентацій від провідних українських та іноземних вчених, присвячених актуальним питанням організації педіатричної системи охорони здоров’я, діагностики, лікування та профілактики найбільш поширеної неінфекційної та інфекційної патології дитячого віку, імунопрофілактики як складової національної безпеки нашої держави, запобігання поліпрагмазії, стримування антибіотикорезистентності, раціональної фармакотерапії на засадах доказової медицини, питання вигодовування дітей та подальшого розвитку педіатричної освіти та науки. На одному з пленарних засідань головувала завідувач кафедри педіатрії ННІПО, професор Наталія Банадига.

Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського був представлений двома доповідями. Доповідь на тему «Погляд педіатра на залізодефіцитну анемію у дітей» проголосила заслужений діяч науки і техніки, професор, завідувач кафедри педіатрії ННІПО Наталія Банадига. Були викладені сучасні підходи до діагностики та терапії анемії у дітей, з позицій доказової медицини і вітчизняної практики, продемонстровані унікальні клінічні випадки, які зацікавили аудиторію.

Проф. Банадига Н.В. доповідає на ХХ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М.Сідельникова (2018 рік)

Професор Н.Банадига в складі робочої президії науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М.Сідельникова (на фото перша справа) (2018 рік)

У рамках конференції відбулася щорічна науково-методична нарада «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти», у роботі якої взяло участь понад 75 осіб з різних регіонів України – завідувачі та викладачі педіатричних кафедр з 14 закладів вищої освіти та закладів післядипломної освіти МОЗ та МОН України. Протягом її роботи пройшли презентації досвіду Національного медичного університету імені О.Богомольця у запровадженні об’єктивно структурованого клінічного іспиту (OSCE) для майбутніх дитячих лікарів та заслухані звіти завідувачів опорними педіатричними кафедрами щодо виконаної роботи протягом звітного періоду.

Завідувачі кафедрами педіатрії України (2018 рік)

Професор Банадига Н.В. та доц. Рогальський І.О. взяли участь у Восьмій європейській конференції Міжнародної спілки науковців з хвороби Лайма та асоційованих хвороб (ILADS) на тему «Трансмісивні хвороби: інфекції, запалення, автоімунітет», що відбулася у Варшаві 15-16 червня 2018 року. На цій конференції було також представлено три поcтерних доповіді. Велику зацікавленість викликала інформація про клінічний випадок Лайм-бореліозу у поcтерній доповіді проф. Банадиги Н.В. та доц. Рогальського І.О., на тему «Сase of Lyme-borreliosis disease in childhood, clinical case», («Лайм-бореліоз у дитини. Клінічний випадок»).

Під час конференції піднімалися такі важливі наукові питання, як епідеміологічна ситуація, патогенез, сучасні методи діагностики хвороби Лайма та інших трансмісивних інфекцій. Значна увага була приділена виробленню протоколів діагностики та лікування Лайм-бореліозу у Європі та США.

Безпосереднє спілкування з делегатами VIII європейської конференції міжнародної спілки науковців з хвороби Лайма та асоційованих хворобах (ILADS) дозволило глибше ознайомитися з досвідом діагностики, лікування та профілактики трансмісивних інфекцій, в тому числі Лайм-бореліозу, та низки інших інфекційних хвороб, які є актуальними не лише для країн Європи та світу, але й для України. Усна та постерні доповіді групи науковців ТДМУ дали можливість учасникам конференції детальніше ознайомитися з проблемами, пов’язаними з бореліозами в Тернопільській області та Україні в цілому, а також шляхами їх вирішення. Досягнуто домовленості про подальшу співпрацю з низкою лабораторій та медичними закладами Іспанії, Польщі та США щодо діагностики бореліозів у людей та кліщів.

Отримана під час участі в конференції інформація та досвід будуть:

 • обговорені на науково-практичних конференціях;

 • впроваджуватись у галузі практичної охорони здоров’я;

 • висвітлені у фахових виданнях університету, України;

 • корисними для складання алгоритмів діагностики і терапії Лайм-бореліозу в жителів Тернопільщини та інших регіонів України;

 • корисними в запровадженні сучасних методів діагностики Лайм-бореліозу та інших інфекцій, що передаються через укуси кліщів на території Тернопільщини та України, в цілому;

 • використані в підготовці проекту наказу МОЗ «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Лайм-бореліоз»;

 • корисними для виконання НДР «Вивчення епідеміології, патогенезу, клініки та вдосконалення діагностики, терапії і профілактики лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області. Розробка нових лікувальних технологій при цій інфекції».

Восьма європейська конференція Міжнародної спілки науковців з хвороби Лайма та асоційованих хвороб (ILADS) на тему «Трансмісивні хвороби: інфекції, запалення, автоімунітет» (2018 рік)

Постерна доповідь проф. Банадиги Н.В. та доц. Рогальського І.О. на восьмій європейській конференції Міжнародної спілки науковців з хвороби Лайма та асоційованих хвороб (ILADS) (2018 рік)

Виступ проф. Банадиги Н.В. під час конференції "Безперервний професійний розвиток лікаря" (2018 рік)

30 травня 2018 року в ТДМУ відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Захід зустрічає Схід: педіатрична практика в системі громадського здоров’я». Цей форум організувала Українська академія педіатрії за підтримки Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

Модератолром симпозіуму, присвяченому проблемі вигодовування дітей раннього віку та профілактиці алергії у дітей, була зав.кафедри педіатрії ННІПО , Заслужений діяч науки і техніки, професор Наталія Банадига.

З доповіддю про проблеми дітей раннього віку, шляхи та засоби їх вирішення виступила завідувач кафедри педіатрії навчально-наукового інституту післядипломної освіти ТДМУ Наталія Банадига. Вона розповіла про фактори, які впливають на здоров’я дітей, особливості харчування грудних дітей, клінічні прояви і лікування діарей, етапність ведення лікувального харчування гострих кишкових інфекцій у дітей.

Доповідь проф. Банадиги Н.В. на форумі Української академії педіатрії (2018 рік)

19-21 вересня 2018 у м. Харкові на базі Харківського національного медичного університету відбулась ХХ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова .

На одному із пленарних засідань головувала зав.кафедри педіатрії ННІПО професор Наталія Банадига.

Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського був представлений 2 доповідями. Усну доповідь на тему «Погляд педіатра на залізодефіцитну анемію у дітей» проголосила Заслужений діяч науки і техніки, професор, зав.кафедри педіатрії ННІПО Наталія Банадига . Були викладені сучасні підходи до діагностики та терапії анемії у дітей, з позицій доказової медицини і вітчизняної практики, продемонстровані унікальні клінічні випадки, які зацікавили аудиторію.

Зав.кафедри педіатрії ННІПО, заслужений діяч науки і техніки, професор Наталія Банадига (2018 рік)

Під час пленарних засідань Всеукраїнської науково-практичної конференції із міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» зав.кафедри педіатрії ННІПО, заслужений діяч науки і техніки, професор Наталія Банадига (на фото перша справа ) (2018 рік)

Під час виступу на Всеукраїнській науково-практичній конференції із міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» заслужений діяч науки і техніки, професор, зав.кафедри педіатрії ННІПО Наталія Банадига (2018 рік)

УКАЗ

Президента України

Про відзначення державними нагородами України

з нагоди Дня Соборності України

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю постановляю:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»

БАНАДИЗІ Наталії Василівні — завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України», доктору медичних наук, професорові .

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ

20 січня 2018 року

Вручення державної нагороди зав.кафедри професору Банадига Н.В., (на фото зліва) головою Тернопільської обласної державної адміністрації Барна С.С. (2018 рік)

Преривчасті курси для педіатрів та сімейних лікарів м.Тернополя та Тернопільської області.

21 червня 2017 року на базі КУТОР "ТОДКЛ" відбулися преривчасті курси для педіатрів та сімейних лікарів м.Тернополя та Тернопільської області на тему: «Особливостям перебігу та надання медичної допомоги дітям з алергічною та респіраторною патологіями». Виступ проф. Банадиги Н.В. на тему: "Бронхіальна астма у дітей в світлі рекомендацій GINA-2017 та вітчизняного Протоколу" перед лікарями-інтернами та лікарями курсантами.

Виступ проф. Банадиги Н.В. на преривчастих курсах (2017 рік)

Головний спеціаліст (педіатр): Голяк М.В. на преривчастих курсах (2017 рік)

Учасники преривчастих курсів (2017 рік)

Апробація дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

15 червня 2017 року відбулася апробація дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук аспіранта кафедри педіатрії ННІ ПО Волошин Станіслави Богданівни «Клініко-патогенетичне обгрунтування молекулярно-генетичних досліджень поліморфізму генів у дітей з бронхіальною астмою» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. Науковий керівник – Банадига Наталія Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії ННІ ПО (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет МОЗ України»).

Після апробація дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук аспіранта кафедри педіатрії ННІ ПО Волошин Станіслави Богданівни «Клініко-патогенетичне обгрунтування молекулярно-генетичних досліджень поліморфізму генів у дітей з бронхіальною астмою» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (справа наліво стоять) асист. Гаріян Т.В, асист. Дутчак О.М., доц. Ходорчук Н.Я., клін.орд. Медецька І.О., асп. Волошин С.Б., проф. Банадига Н.В., проф. Гнатюк М.С., асист. Рогальська Я.В., доц. Рогальський І.О., лаб. Жук О.Ф. (2017 рік)

Святкування шістдесятої річниці з дня заснування ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського.

З нагоди шістдесятої річниці з дня заснування Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 26 травня 2017 року у Палаці культури «Березіль» імені Леся Курбаса відбулася урочиста академія, участь в якій взяли народні депутати України, представники наукової еліти , керівники органів місцевого самоврядування, представники поважних іноземних делегацій, очільники вишів та багато інших гостей. Кафедра педіатрії ННІ ПО також приєдналась до урочистостей.

Під час святкування шістдесятої річниці з дня заснування Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського (на фото зліва на право): Медецька І.О., асист. Дутчак О.М., проф. Банадига Н.В., асист. Гаріян Т.В. (2017 рік)

Під час святкування шістдесятої річниці з дня заснування Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського (на фото зліва направо): асист. Дутчак О.М., проф. Слободян Л.М., проф. Банадига Н.В., доц. Ходорчук Н.Я. (2017 рік)

Члени вченої ради (на фото зліва направо): гол. бухг. Мудрик Т.Є, проф. Банадига Н.В., проф. Маланчук Л.М., декан стомат. факульт. Бойцанюк С.І., декан мед. факульт. Крицька Г.А., проф. Пасєчко Н.В. (2017 рік)

20 травня 2017 року відбувся в ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського регіональний науково-практичний семінар “Безперервний розвиток сімейного лікаря та педіатра” на тему: “Інновації у діагностиці, лікуванні та профілактиці поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку” .

Колектив кафедри та педіатрична спільнота Тернопільської області висловлює слова подяки вельмишановним проф. Волосовцю О.П., проф. Кривопустову С.П., проф. Крамарьову С.О., проф. Бекетовій Г.В., проф. Шадріну О.Г., проф. Крючко Т.О. за цікаві доповіді, обмін досвідом та безперервний розвиток.

Перед роботою науково-практичного семінару “Безперервний розвиток сімейного лікаря та педіатра” (на фото зліва направо) проф. Павлишин Г.А., доц. Ходорчук Н.Я., проф. Банадига Н.В., проф. Волосовець В.П. , проф.Кривопустов С.П. (2017 рік)

В президії науково-практичного семінару “Безперервний розвиток сімейного лікаря та педіатра" (на фото зліва направо) проф.Банадига Н.В., проф. Павлишин Г.А. (2017 рік)

27-28 квітня 2017 року ІІІ Всеукраїнський з'їзд дитячих кардіологів, м. Київ.

ІІІ Всеукраїнський з'їзд дитячих кардіологів (на фото зліва направо) асист. Дутчак О.М., зав.кафедри , проф. Банадига Н.В. (2017 рік)

Представники кафедри прийняли учась в роботі наукового семінару "Школа експертів із харчової алергії " у м. Львові.

Виступ проф. Банадиги Н.В. на науковому семінарі "Школа експертів із харчової алергії "(2017 рік)

На науковому семінарі "Школа експертів із харчової алергії " Асист. Дутчак О.М. та проф. Банадига Н.В. (2017 рік)

З ініціативи управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації та ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» на базі КУТОР «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» відбувся навчальний семінар на тему «Менінгококова інфекція та її профілактика». Метою даного семінару було загострити увагу лікарів-педіатрів, загальної практики-сімейної медицини, лікарів з медицини невідкладних станів на діагностичних критеріях та правильній тактиці надання медичної допомоги при цьому захворюванні. Мотивом до позачергового зібрання було збільшення кількості випадків захворюваності на менінгококову інфекцію серед дітей, на даний час на стаціонарному лікуванні в ТМДКЛ знаходиться 18 хворих. Професор Банадига Наталія Василівна прочитала лекцію "Підходи до діагностики і дифереціальної діагностики менінгококової інфекції та невідкладна допомога".

Проф. Банадига Н.В. головує на семінарі на тему «Менінгококова інфекція та її профілактика» (на фото зліва направо перша), Чайківська Л.З., Голяк М.В. (2017 рік)

Виступ проф. Банадиги Н.В. на семінарі на тему «Менінгококова інфекція та її профілактика» (2017 рік)

Проф. Банадига Н.В. та ас. Дутчак О.М. прийняли участь у ІІ Всеукраїнскому з'їзді дитячих кардіологів, що відбувся 21-22 квітня 2016 року в м. Києві.

Проф. Банадига Н.В. під час ІІ Всеукраїнского з'їзду дитячих кардіологів (2017 рік)

Проф. Банадига Н.В., проф. Волосовець О.П.під час другого Всеукраїнського з'їзду дитячих кардіологів (2017 рік)

Асист. Дутчак О.М., проф. Банадига Н.В. під час другого Всеукраїнського з'їзду дитячих кардіологів (2017 рік)

17-18 березня 2016 рокув м. Києві відбулася науково.-практична конференція з міжнародною участю

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ, СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДІАТРІЇ ТА ДИТЯЧОЇ НЕВРОЛОГІЇ»

ТДМУ представляла проф. Банадига Н.В., яка головувала на І пленарному засіданні та виступила із доповіддю на тему: "Сучасні погляди на ведення респіраторної патології у дітей".

Проф. Банадига Н.В. головує на І пленарному засіданні на тему: "Сучасні погляди на ведення респіраторної патології у дітей" (2016 рік)

Виступ проф. Бережного В.В. на І пленарному засіданні на тему: "Сучасні погляди на ведення респіраторної патології у дітей" (2016 рік)

7-9 жовтня 2015 р. в Українському Домі (Київ, вул. Хрещатик, 2) відбувся ХI конгрес педіатрів України „Актуальні проблеми педіатрії», в якому прийняли участь провідні фахівці, відомі вчені.

ТДМУ представляла проф. Банадига Н.В., яка головувала на засіданні «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ ».

Професор Н.Банадига виступила із доповіддю на тему: «Генетична детермінованість тяжкості перебігу бронхіальної астми у дітей» (2016 рік)

Проф. Банадига Н.В. та проф. Бережний В.В. (2016 рік)

Проф. Бекетова Г.В., проф. Волосовець О.В. на ХI конгресі педіатрів України "Актуальні проблеми педіатрії", (2016 рік)

23-25 вересня 2015 року у Дніпропетровську відбулися ХУІІ Сідельниковські читання, що зібрали представницьку педіатричну аудиторію.

Учасники наради завідувачів кафедр педіатрії ВНЗ України (2015 рік)

Проф. Банадига Н.В. голова державних іспитів в Чортківському медичному коледжі, липень 2015 року

Вручення дипломів студентам Чортківського медичного коледжу, Проф. Банадига Н.В. (на фото друга справа) - голова державних іспитів в Чортківському медичному коледжі (2015 рік)

Конгрес асоціація педіатрів Європи, Флоренція, травень 2015 рік

Учасники української дегегації Конгресу асоціації педіатрів Європи (2015 рік.)

Семінар-тренінг «Підготовка тренерів за програмою «Принципи «дружнього підходу» при наданні медичної допомоги підліткам та молоді» м. Київ. 2015 року.

Семінар-тренінг «Підготовка тренерів за програмою «Принципи «дружнього підходу» (на фото зліва направо): асист. Дутчак О.М., доц. Фурдела В.Б., доц.Ярема Н.М. (2015 рік)

У лютому 2015 року спільно із коллективом Інституту післядипломної освіти ТДМУ проведена Всеукраїнська науково-практична-конференція « Коморбідні стани в практиці сімейного лікаря».

Виспуп проф. Банадиги Н.В. на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Коморбідні стани в практиці сімейного лікаря» (2015 рік)

Виспуп проф. Банадиги Н.В. на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Коморбідні стани в практиці сімейного лікаря» (2015 рік)

У листопаді 2014 року успішно проведена міжобласна науково-практична конференція "Проблемні питання патології у дітей» для педіатрів та сімейних лікарів.

Виступ доц.Рогальського І.О. на міжобласній науково-практичній конференції "Проблемні питання патології у дітей» для педіатрів та сімейних лікарів (2014 рік)

Виступ проф. Банадиги Н.В. на міжобласній науково-практичній конференції "Проблемні питання патології у дітей» для педіатрів та сімейних лікарів (2014 рік)


Виступ асист. Дутчак О.М. на міжобласній науково-практичній конференції "Проблемні питання патології у дітей» для педіатрів та сімейних лікарів (2014 рік)


Проф. Банадига Н.В. прийняла участь із доповідю на науково-практичній конференції "Невирішенні питання бронхіальної астми у дітей" в м.Чернівці 2014 рік

Проф. Банадига Н.В . на науково-практичній конференції "Невирішенні питання бронхіальної астми у дітей" (2014 рік)

Виступ проф. Банадиги Н.В. на науково-практичній конференції "Невирішенні питання бронхіальної астми у дітей" (2014 рік)

Проф. Н.Банадига представила наукові здобутки кафедри педіатрії ФПО ТДМУ із доповіддю на науковому симпозіумі "Проблемні питання патології у дітей", м. Київ, березень 2014 року.

Проф. Н. Банадига Н.В. у президії (на фото перша справа) на науковому симпозіумі "Проблемні питання патології у дітей" (2014 рік)

Виступ проф. Банадиги Н.В. на науковому симпозіумі "Проблемні питання патології у дітей" (2014 рік)

Учасник конгресу Європейської асоціації педіатрів, Іспанія, м.Барселона, жовтень 2014 рік

Проф. Банадига Н.В. разом із учасниками із України (на фото друга зліва) конгресу Європейської асоціації педіатрів, Іспанія, м.Барселона (2014 рік)

Сідельникових читань, м. Дніпропетровськ, 2014 р.

Проф.Н.Банадига та проф. Ю.Больбот під час конференції "Сідельникових читань" (2014 рік)

Виступ проф. Банадиги Н.В. під час конференції "Сідельникових читань" (2014 рік)

Учасники конференції "Сідельникових читань" (2014 рік)

Сідельникових читань,м. Судак, 2013 р.

Проф. Банадига Н.В. та проф. В.Бережний (на фото зліва направо) під час "Сідельникових читань" (2013 рік)

Учасники конгресу Європейської асоціаціїї педіатрів, Франція, м. Ліон, жовтень 2013 року.

Проф. Н.Банадига (на фото зліва направо друга) та учасники конгресу Європейської асоціаціїї педіатрів (2013 рік)

Проф. Банадига номінант Всеукраїнського проекту Успішна жінка України, м. Київ, 2013р.

Проф. Н.Банадига (на фото перша зліва направо) номінант Всеукраїнського проекту Успішна жінка України (2013 рік)

Європейському конгресі педіатрів, м. Глазго, 2013 рік

Проф. Банадига Н.В. на Європейському конгресі педіатрів (2013 рік)

Стажування у Вроцлавському медичному університеті ім. Пястов Шльонських (м. Вроцлав, Польща, 2013 р.

Стажування у Вроцлавському медичному університеті ім. Пястов Шльонських асист. Гаріян Т.В. ( на фото у центрі) (2013 рік)

Освітній конгрес Європейської Академії Педіатрії (EAP, Pediatric section of European Union of Medical Specialists),

(м. Ліон, Франція, 2013 рік)

Асист. Гаріян Т.В. учасник освітнього конгресу Європейської Академії Педіатрії (EAP, Pediatric section of European Union of Medical Specialists), (2013 рік)

Проф. Банадига Н.В. на європейському конгресі педіатрів, м. Ньюкасл, 2011 рік

Проф. Банадига Н.В. на на європейському конгресі педіатрів (2011 рік)

У квітні 2011 року проведена Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю на «Сучасні напрямки діагностики та лікування дітей з ендокринною патологією», що була організована кафедрою педіатрії ФПО, Українським науково-практичним центром ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України.

Проф. Банадига Н.В. головує на Всеукраїнській науково-практичній конференції (2011 рік)

Українська делегація приймає участь у Конгресі педіатрів Європи,

м. Копенгаген, 2010 р. ТМДУ представила проф. Банадига Н.В.

Проф. Банадига Н.В. приймає участь у Конгресі педіатрів Європи (на фото третя зліва) (2010 рік)

У вересні 2010 року успішно проведена міжобласна науково-практична конференція «Проблемні питання патології у дітей» за участю провідних фахівців України, на якій відбулась презентація монографії проф. Н.В.Банадиги « Бронхіти у дітей ».

Проф. Колоскова О.К., проф. Пипа Л.В., проф. Банадига Н.В. (на фото третя зліва) на міжобласній науково-практичній конференції «Проблемні питання патології у дітей» (2010 рік)

Наукові розробки колективу кафедри стали приводом до проведення циклу науково-практичних конференцій. Зокрема, у квітні 2008 року проведена Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблемні питання патології у дітей та підлітків».

У вересні 2009 року проведена науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасний погляд на взаємозв’язок харчування та здоров’я дитини», в якій прийняли участь лікарі-педіатри, неонатологи, сімейні лікарі з 6 областей України; з лекціями виступили провідні фахівці, в т.ч. - проф. Нетребенко О.К. (Москва), проф. О.О. Корнієнко (Санкт-Петербург).


Учасники конференції (2009 рік)

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблемні питання патології у дітей та підлітків (на фото (зліва направо) проф. Стародуб Є.М., проф. Банадига Н.В., проф. Дзюбановський І.Я. (2008 рік)